Top­skat­te­let­tel­ser ram­mer ska­evt

BT - - NYHEDER -

SKAEVVRIDNING 2.500 kro­ner om året me­re i lom­men til en bor­ger i Hørs­holm, men kun 40 kro­ner me­re til Lan­geland-bor­ge­ren. Det kan bli­ve kon­se­kven­ser­ne af re­ge­rin­gens for­slag om at sa­en­ke top­skat­ten med fem pro­cent­po­int for ind­kom­ster op til en mil­li­on kro­ner. Det vi­ser en ny be­reg­ning fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Top­skat­te­let­tel­ser­ne, som re­ge­rin­gen fo­re­slår, vil gen­nem­snit­ligt gi­ve dan­ske­re 590 kro­ner me­re om året. Men for­delt på lan­dets 98 kom­mu­ner va­ri­e­rer ef­fek­ten fra alt mel­lem 40 kro­ner og 2.520 kro­ner me­re om året.

Be­reg­nin­ger­ne frem­går af et fol­ke­tings­svar til et spørgs­mål, som land­di­strikt­sog ø-ord­fø­rer Magnus He­u­ni­cke (S), har stil­let. »Det her er en me­get stor om­for­de­ling, hvor man gi­ver nog­le kon­tan­te ge­vin­ster til de enkla­ver, hvor de al­ler­mest velstil­le­de bor. Mens re­sten af Dan­mark ik­ke rig­tig får no­get, der kan ma­er­kes,« si­ger S-po­li­ti­ke­ren.

Det er kom­mu­ner­ne Lan­geland og Mor­sø, der får mindst gavn af top­skat­te­let­tel­ser­ne. Imens vil bor­ge­re i Hørs­holm og Ru­der­s­dal ma­er­ke den stør­ste virk­ning af skat­te­let­tel­sen. 2025-pla­nen Ven­stres land­di­strikts- og ø-ord­fø­rer, Tho­mas Da­ni­el­sen, me­ner ik­ke, det er in­teres­sant at se, hvor top­skat­te­let­tel­ser­ne ram­mer. Han me­ner i ste­det, at man skal kig­ge på re­ge­rin­gens 2025-plan sam­let set.

»Jeg vil vur­de­re, at 2025-pla­nen i sin hel­hed kom­mer al­le de­le af lan­det li­ge me­get til gavn. Spe­ci­elt hvis man kig­ger på det va­ekst­po­ten­ti­a­le, der er,« si­ger Tho­mas Da­ni­el­sen.

I Hørs­holm vil den gen­nem­snit­li­ge bor­ger op­le­ve en stig­ning i sin dis­po­nib­le ind­komst på 0,93 pro­cent, mens stig­nin­gen i Lan­geland Kom­mu­ne vil va­e­re 0,1 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.