’ ’

BT - - DEBAT -

JEG HAR AL­DRIG DER KOM­MER IK­KE

Det gi­ver derfor slet in­gen me­ning, at po­li­ti­et skal stå ne­de ved gra­en­sen og glo

ment, at vi skulle sa­et­te po­li­ti­et ved gra­en­sen for at kon­trol­le­re den. I Dan­mark re­gi­stre­rer vi asyl for dem, der øn­sker det, på asyl­cen­tre rundt om­kring i lan­det. Det er ren sym­bol­po­li­tik, som kun er sat i va­erk for at til­freds­stil­le Dansk Fol­ke­par­ti, som har det som øn­ske. Det gi­ver in­gen øko­no­misk me­ning, og det gi­ver hel­ler in­gen sam­funds­ma­es­sig me­ning – jeg tro­e­de, po­li­ti­et skulle la­ve po­li­ti­ar­bej­de?

sa­er­ligt man­ge asylan­sø­ge­re til Dan­mark li­ge nu, og det, tror jeg pri­ma­ert, er, for­di EU har la­vet en af­ta­le med Tyr­ki­et – det skal man vir­ke­lig pas­se på med at un­der­ken­de. Det kan da godt va­e­re, at det har en el­ler an­den form for ef­fekt, at vi sen­der et sym­bol­po­li­tisk sig­nal med graensekontrol, telt­lej­re og smyk­ke­love. Det aen­drer ik­ke på, at det er man­gel på respekt for po­li­tiets ar­bej­de at sa­et­te dem til at be­vog­te en gra­en­se, hvor der in­tet er at la­ve.

na­tur­lig del af po­li­tiets ar­bej­de. Det er helt na­tur­ligt, at lan­dets myn­dig­he­der pas­ser på gra­en­sen – det una­tur­li­ge er jo, hvis de ik­ke gør det. Der har va­e­ret en pa­ren­tes i Danmarks hi­sto­rie, hvor vi ik­ke har pas­set på vo­res land, og vi skal va­e­re stol­te af, at vi nu er be­gyndt på det igen. Vi skal mar­ke­re, hvor Dan­mark star­ter og slut­ter, og vi skal pas­se på lan­det og dan­sker­ne. Det er me­get let­te­re at ty­ve­ri­sik­re sit hus, før ty­ven er in­de – det er jo me­get lo­gisk.

GRAENSEKONTROL ER EN

ik­ke, at af­ta­len med Tyr­ki­et er ho­ved­år­sa­gen til, at asyl­tal­let er fal­det. Det var al­le­re­de på vej ned, da vi ind­gik af­ta­len. Det, der har gjort for­skel­len, er helt klart vo­res ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger og gra­en­se­kon­trol­len. Det er ube­gri­be­ligt, at nog­le po­li­ti­ke­re i de­res lyk­kerus over EU kan fin­de på at si­ge, at graensekontrol er en dår­lig ting.

JEG TROR BE­STEMT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.