REALITYSTJERNE RØ­VET FOR MILLIONBELØB

BT - - NYHEDER -

SMYKKERØVERI opkaldt ef­ter de be­røm­te Pe­ter Sel­lers-film, ef­ter at de i 2003 skjul­te en di­a­mant i en kruk­ke an­sigtscre­me. Li­ge­som i en af fil­me­ne.

Frem­gangs­må­den i det rø­ve­ri, som re­a­li­ty-stjer­nen blev ud­sat for, er i hvert fald ik­ke ulig den me­to­de, banden tid­li­ge­re har be­nyt­tet. Ik­ke til at overse Iføl­ge fle­re uden­land­ske me­di­er har Kim Kar­das­hi­an den for­gan­ge uge va­e­ret ut­ro­ligt syn­lig un­der mo­deu­gen. Sam­men med sin mor og en sø­ster har hun sid­det på for­re­ste ra­ek­ke ved al­le de sto­re og pre­sti­ge­fyld­te mo­des­how, li­ge­som hen­des mand, rap­pe­ren Ka­nye West, har gjort hen­de sel­skab ved et par lej­lig­he­der. Uan­set hvem hun har va­e­ret i sel­skab med, har di­a­man­ter­ne funk­let. Og fri­stet.

Søn­dag var hen­des mand rejst til­ba­ge til USA for at gi­ve kon­cert. Selv tog Kim Kar­das­hi­an til to mo­des­how og spi­ste ef­ter­føl­gen­de mid­dag med en flok ven­ner og sin fa­mi­lie, før hun over mid­nat vend­te til­ba­ge til den luksus­lej­lig­hed, som lig­ger i vel­ha­ver­kvar­te­ret bag Ma­de­le­i­nekir­ken i Pa­ris, og som ken­dis­par­ret ved fle­re lej­lig­he­der har be­talt en for­mue for at bo i, når de var i Pa­ris. Li­ge­som en ra­ek­ke at de stør­ste stjer­ner har gjort det før dem.

Men trods ste­dets diskre­tion og sik­ker­hed lyk­ke­des det mel­lem klok­ken 2 og 4 om nat­ten de fem ma­ske­re­de ma­end at tra­en­ge ind i byg­nin­gen, der i alt rum­mer ni luksus­lej­lig­he­der. Her tru­e­de de først po­rt­ne­ren til at ud­pe­ge hen­des lej­lig­hed. Der­ef­ter blev han bag­bun­det og låst in­de i et skab.

Så brød de ind i lej­lig­he­den og tru­e­de – som na­evnt oven­for – Kim Kar­das­hi­an med en pi­stol, og rø­ve­de lej­lig­he­den for de va­er­di­ful­de smyk­ker, her­un­der ef­ter si­gen­de hen­des di­a­mant­be­sat­te for­lovel­ses­ring og en ra­ek­ke an­dre per­son­li­ge smyk­ker, som Ka­nye West har de­sig­net til hen­de. Livvag­ten blev på nat­klub­ben Timingen for de ky­ni­ske rø­ve­re må si­ges at va­e­re per­fekt. Nor­malt er den 35-åri­ge stjer­ne og mil­li­ar­da­er nem­lig mands­op­da­ek­ket af sin ’skyg­ge’, bo­dygu­ar­den Pa­scal. Men uvist af hvil­ken år­sag var han ble­vet til­ba­ge på den pa­ri­si­ske nat­klub for at vog­te over Kim Kar­das­hi­ans fa­mi­lie.

Man­dag mor­gen valg­te Kim Kar­das­hi­an for­stå­e­ligt nok at rej­se hjem til USA. Hun er sta­er­kt ry­stet. Men fy­sisk uskadt bryl­lup med rap­pe­ren Ka­nye West og ind­til vi­de­re to gravi­di­te­ter.

At fa­mi­li­en Kar­das­hi­an le­ve­rer va­ren in­di­ke­rer de­res se­ne­ste kon­trakt med tv-sta­tio­nen E! 100 mio. dol­lar skulle fa­mi­li­en ef­ter si­gen­de ha­ve få­et for at si­ge ja til fi­re år me­re som re­a­li­ty­stjer­ner. Sans for for­ret­ning Men det er na­ep­pe de pen­ge, der tra­ek­ker for Kim Kar­das­hi­an. Hun har for la­engst etab­le­ret sit eget navn som mo­dei­kon, og har vist sig som

TIRS­DAG 4. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.