An­kla­ger i stor has­hsag fy­ret

BT - - NYHEDER -

INHABIL Midt i en stor straf­fesag om has­hhan­del på Chri­sti­a­nia er an­kla­ge­ren i går ble­vet af­sat. Hun har måt­tet er­kla­e­re sig inhabil, og derfor er sa­gen i Østre Lands­ret ble­vet ud­sat.

År­sa­gen er, at hun skal ha­ve stil­let sta­er­kt le­den­de spørgs­mål til fle­re po­li­ti­folk, før de skulle vid­ne i ret­ten.

En af for­sva­rer­ne i sa­gen be­kra­ef­ter over for Ritzau den dra­ma­ti­ske ud­vik­ling i sa­gen.

»Vi vil nu be­de om en re­de­gø­rel­se for, hvad der er sket. Det er me­get be­kym­ren­de,« si­ger ad­vo­kat Jan Sch­nei­der.

Den in­ha­bi­le an­kla­ger er Tri­ne Outzing Sor­gen­fri. Hun har ført fle­re straf­fesa­ger om has­hhan­del i Chri­sti­a­nia.

Si­tu­a­tio­nen er op­stå­et i for­bin­del­se med af­hø­ring af fle­re po­li­ti­folk, der har fun­ge­ret som så­kald­te agen­ter un­der ef­ter­forsk­nin­gen.

De har un­der da­ek­ke op­t­rå­dt i Pus­herStre­et som po­ten­ti­el­le kø­be­re. Som vid­ner skal de af­hø­res i lands­ret­ten, men en kor­re­spon­dan­ce har til­sy­ne­la­den­de af­slø­ret, at an­kla­ge­ren er gå­et for vidt i for­hold til vid­ner­ne, før de skulle be­sva­re spørgs­mål i ret­ten.

I an­kla­ge­myn­dig­he­den si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen, at man me­ner, at sa­gen kan fort­sa­et­te med en ny an­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.