USA drop­per for­hand­lin­ger om vå­ben­hvi­le

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN USA sus­pen­de­rer for­hand­lin­ger­ne med Rusland om vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en. Det med­del­er USAs uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Be­grun­del­sen er, at vå­ben­hvi­len ik­ke vir­ker, og at Rusland ik­ke er i stand til at stand­se vol­den.

»USA sus­pen­de­rer sin del­ta­gel­se i de bi­la­te­ra­le ka­na­ler med Rusland, som blev etab­le­ret for at be­va­re et op­hør i fjendt­lig­he­der­ne,« er­kla­e­rer Jo­hn Kir­by, tals­mand for uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Was­hin­g­ton DC.

»Det er ik­ke en be­slut­ning, som det har va­e­ret let at tra­ef­fe,« fort­sa­et­ter han.

»Uhel­dig­vis har Rusland ik­ke le­vet op til si­ne eg­ne for­plig­tel­ser og har og­så va­e­ret uvil­lig el­ler ude af stand til at sik­re, at det sy­ri­ske re­gi­me ret­ter sig ef­ter de ar­ran­ge­men­ter, som Moskva er gå­et med til.«

Det sy­ri­ske re­gi­me un­der le­del­se af pra­esi­dent Bas­har al-As­sad er al­li­e­ret med Rusland.

Vå­ben­hvi­len blev for­hand­let på plads 9. sep­tem­ber af den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry og Ser­gej Lavrov, Ruslands uden­rigs­mi­ni­ster, un­der 13 ti­mers for­hand­ling i Genève.

Vå­ben­hvi­len trå­d­te for­melt i kraft 12. sep­tem­ber, men den har fra be­gyn­del­sen va­e­ret ud­sat for hår­de prø­vel­ser. An­greb på ho­spi­ta­ler Den var ik­ke ret gam­mel, før der blev meldt om, at sne­se­vis af sy­ri­ske sol­da­ter var ble­vet dra­ebt un­der et luf­tan­greb fo­re­ta­get af den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion.

Det så ud til, at der hav­de va­e­ret pro­ble­mer med kom­mu­ni­ka­tio­nen med Rusland om, hvil­ket mål fly­e­ne an­greb.

Se­ne­re kom så rap­por­ter­ne om luf­tan­greb i den øst­li­ge og op­rørs­kon­trol­le­re­de del af by­en Alep­po.

Si­den ons­dag i sid­ste uge har der fle­re gan­ge va­e­ret meldt om luf­tan­greb på ho­spi­ta­ler i den øst­li­ge del af by­en, som det sy­ri­ske re­gi­me an­gri­ber, støt­tet af Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.