Per­son på over­våg­nings­vi­deo er en 15-årig dreng

BT - - NYHEDER -

DRAB En per­son har meldt sig selv til po­li­ti­et, ef­ter at Fyns Po­li­ti i går of­fent­lig­gjor­de en over­våg­nings­vi­deo fra en tank­sta­tion i Vis­sen­b­jerg. Kort tid ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen blev po­li­ti­et kon­tak­tet af en far, der op­ly­ste, at det var hans 15-åri­ge søn på bil­le­der­ne, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Mi­cha­el Li­ch­tenste­in, Fyns Po­li­ti.

»Jeg kan ik­ke si­ge så me­get. Jeg blev rin­get op af en far, der hav­de set bil­le­der­ne og snak­ket med sin søn, og de var beg­ge eni­ge om, at det var søn­nen og ret­te­de hen­ven­del­se til os,« si­ger Mi­cha­el Li­ch­tenste­in.

Han øn­sker ik­ke at op­ly­se me­re om dren­gen.

Po­li­ti­et be­trag­ter den 15-åri­ge som et vig­tigt vid­ne i sa­gen om be­ton­klod­sen, der tid­ligt om mor­ge­nen 21. au­gust fra en mo­tor­vejs­bro blev ka­stet ned på den fyn­s­ke mo­tor­vej, hvor den ram­te en bil med en tysk fa­mi­lie.

En 33-årig tysk kvin­de blev dra­ebt, og en 36-årig mand blev hårdt sår­et. Par­rets fe­måri­ge søn slap med skram­mer.

Sa­gen ef­ter­for­skes af po­li­ti­et som en drabs­sag, og dren­gen vil nu bli­ve af­hørt af po­li­ti­et. Hver­ken an­holdt el­ler sig­tet »Vi skal i gang med at snak­ke med dren­gen og even­tu­elt an­dre vid­ner, som han kan hja­el­pe os i ret­ning af,« si­ger Mi­cha­el Li­ch­tenste­in, der op­ly­ser, at dren­gen hver­ken er an­holdt el­ler sig­tet for no­get.

»Som det ser ud nu, be­trag­ter vi ham klart som et vid­ne, og vi hå­ber, at han kan va­e­re med til at ka­ste lys over sa­gen,« si­ger Mi­cha­el Li­ch­tenste­in.

Han ven­ter, at po­li­ti­et ta­ler med den 15-åri­ge tirs­dag.

Vi­deo­en med bil­le­der­ne af dren­gen er op­ta­get den på­ga­el­den­de mor­gen. De vi­ser en ung mand kla­edt i en mørk ha­et­te­trø­je med tryk på bry­stet. Fle­re vid­ner Fle­re vid­ner har set en mand på Mid­del­fart­vej ta­et på den mo­tor­vejs­bro, hvor­fra be­ton­klod­sen blev ka­stet, og det er det, der har få­et po­li­ti­et til at in­ter­es­se­re sig for ham.

Tid­li­ge­re har Fyns Po­li­ti ef­ter­lyst en ae­l­dre sta­tioncar af ma­er­ket Vol­vo. Det re­sul­te­re­de i, at po­li­ti­et fik om­kring 100 hen­ven­del­ser fra folk, der men­te, at de hav­de vig­tig vi­den om sa­gen.

Fo­re­lø­big har in­gen af hen­ven­del­ser­ne ført po­li­ti­et vi­de­re i sa­gen. Po­li­ti­et la­eg­ger og­så va­egt på, at der ik­ke er no­get, som ty­der på, at man­den fra over­våg­nings­vi­deo­en har no­get at gø­re med den ef­ter­ly­ste Vol­vo.

Den 33-åri­ge ty­sker Nel­li Gos­mann mi­ster li­vet, da be­ton­klod­sen ram­mer bi­len, som hun og fa­mi­li­en kø­rer i. Fa­mi­li­en kom­mer fra den ty­ske by Reck­ling­hau­sen. Den 36-åri­ge en­ke­mand til Nel­li Gos­mann og far til par­rets fe­måri­ge dreng fik al­vor­li­ge ska­der i ho­ve­d­et. Han op­hol­der sig nu på et ho­spi­tal i Bo­chum i Tys­kland. Søn­nen har si­den ulyk­ken bo­et hos fa­mi­lie­med­lem­mer. Om­kring kl. 03.50 ser et vid­ne en ae­l­dre, grå­lig Vol­vo 245 sta­tioncar kø­re ad Mid­del­fart­vej mod vest og vi­de­re til høj­re ad Lan­ge­sø­vej i ret­ning mod den mo­tor­vejs­bro, hvor­fra be­ton­klod­sen blev ka­stet ned på bi­len. Den ca. 30 kg tun­ge be­ton­klods er en dan­blok ty­pe 2 hjør­ne­sten, og som frem­stil­les hos IBF sten i Ej­by. Blok­ken me­nes at va­e­re stjå­let fra en byg­ge­plads ved Tarup Cen­te­ret i Oden­se. Foto: Fyns Po­li­ti Fyns Po­li­ti ef­ter­ly­ste i går en ung mand ef­ter at ha­ve of­fent­lig­gjort over­våg­nings­bil­le­der fra en tank­sta­tion i Vis­sen­b­jerg 21. au­gust 2016kl. 05.08. Kort ef­ter meld­te en 15-åri­ge dreng sig selv. Han be­trag­tes som et vig­tigt vid­ne i sa­gen.

sam­me mor­gen be­ton­klod­sen ram­te bi­len. De vi­ser en ung mand gå ind over om­rå­det. Fle­re vid­ner har be­skre­vet en til­sva­ren­de mand gå­en­de langs Mid­del­fart­vej lidt tid­li­ge­re sam­me dag. Kort før kl. 04.00 den 21. sep­tem­ber blev to bro­sten og to be­ton­klod­ser ka­sten fra bro­en, Lan­ge­sø­vej, der kryd­ser mo­tor­vej­en mel­lem af­kør­sel Blom­men­s­lyst og af­kør­sel Vis­sen-bjerg. En af be­ton­klod­ser­ne ram­mer en bil, hvori der sid­der en tysk fa­mi­lie be­stå­en­de af far, mor og søn på vej hjem fra fe­rie i Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.