Scor kas­sen på tvangsauktion

BT - - NYHEDER -

BO­LIG-GULD Hvis du har mod på at bli­ve bo­li­ge­jer ved en tvangsauktion, kan du over det me­ste af lan­det kø­be bil­li­ge hu­se og va­e­re hel­dig at sco­re en ge­vinst, når hu­set skal sa­el­ges igen. De se­ne­ste fem år er boliger, der er ble­vet hand­let på tvang og ef­ter­føl­gen­de solgt i al­min­de­ligt frit salg, i gen­nem­snit ble­vet solgt 60 pro­cent over auk­tions­pri­sen, vi­ser tal, som Bo­liga har truk­ket, fra tvangs­auk­tio­ner.dk.

Det sva­rer til, at bo­li­ge­jer­ne har få­et en gen­nem­snit­lig ge­vinst på 432.000 kro­ner, si­ger Tri­ne Pe­ters, af­de­lings­le­der hos tvangs­auk­tio­ner. dk.

»Nog­le gan­ge kan man vir­ke­lig sco­re en ge­vinst, og an­dre gan­ge får man en min­dre be­spa­rel­se ved at kø­be på tvang,« si­ger hun.

Lej­lig­he­der, der er købt på tvang og ef­ter­føl­gen­de solgt i frit salg, er i gen­nem­snit solgt til 57 pro­cent over auk­tions­pri­sen el­ler en gen­nem­snit­lig kon­tant­ge­vinst på 542.000 kro­ner. På her­rens mark Den kon­tan­te ge­vinst af­spej­ler ik­ke, om konjunk­tu­rer­ne har va­e­ret for­del­ag­ti­ge, el­ler om bo­li­gen er sat i stand.

Derfor ga­el­der det om at pas­se på med at bli­ve for­bla­en­det af ge­vin­sten ved at kø­be et hus på tvang, me­ner Jan Schøtt-Pe­der­sen, for­mand for Dan­ske Bo­ligad­vo­ka­ter. Det kra­e­ver is i ma­ven og en vis ri­si­ko­vil­lig­hed.

»Når man kø­ber på tvang, er det ik­ke mu­ligt at teg­ne en ejer­skif­te­for­sik­ring, og man får ty­pisk ik­ke en til­stands­rap­port. Man er så at si­ge på Her­rens mark,« si­ger han.

Derfor hand­ler det om at va­e­re godt for­be­redt in­den frem­vis­nin­gen. Det gø­res bedst ved at sa­et­te sig grun­digt ind i do­ku­men­ter­ne i salgs­op­stil­lin­gen even­tu­elt sam­men med en juri­disk rå­d­gi­ver og en byg­ge­sag­kyn­dig.

»Det er vig­tigt at sa­et­te sig ind i ejen­dom­mens stand, la­e­se ejen­doms­rap­por­ten og for ek­sem­pel un­der­sø­ge, om grun­den er foru­re­net,« si­ger Tri­ne Pe­ters.

Der­na­est bør ejen­dom­men gen­nem­gås sam­men med en byg­ge­sag­kyn­dig Det er vig­tigt at sa­et­te sig ind i ejen­dom­mens stand, la­e­se ejen­doms­rap­por­ten og for ek­sem­pel un­der­sø­ge, om grun­den er foru­re­net el­ler en hånd­va­er­ker. Vig­tigt at få rå­d­giv­ning Men det kan va­e­re sva­ert at dan­ne sig et or­dent­ligt ind­tryk af ejen­dom­men, for­di der of­te vil va­e­re fle­re in­ter­es­se­re­de med til frem­vis­nin­gen, og hu­set kan va­e­re be­bo­et, si­ger Jan Schøtt-Pe­der­sen.

»Of­te kan man ik­ke reg­ne med, at der er mu­lig­hed for en sa­er­lig grun­dig gen­nem­gang af ejen­dom­men,« si­ger han.

For at und­gå at kø­be kat­ten i sa­ek­ken kan det va­e­re en idé at få rå­d­giv­ning hos en ad­vo­kat el­ler en byg­ge­sag­kyn­dig, så man ved, om et hus er i god el­ler dår­lig stand, før man ta­ger ud og ser ejen­dom­men.

En­de­lig skal man va­e­re op­ma­er­k­som på, at man in­den for de før­ste uger, trods ham­mer­slag på en bo­lig, kan på­kra­e­ves, at auk­tio­nen gen­nem­fø­res på ny.

En så­kaldt ny­auk­tion kan dog kun ske én gang. Før du be­gi­ver dig ud på mar­ke­det for tvangs­auk­tio­ner, skal du få et lå­ne­be­vis fra ban­ken. Så ved du, hvad du kan kø­be for. Når du kø­ber hus på tvang, skal du, for­u­den ham­mer­slags­pri­sen, be­ta­le et så­kaldt »største­be­løb«, som da­ek­ker skyl­di­ge ejen­doms­skat­ter, ad­vo­ka­tens sa­la­er, an­non­ce­ring af tvangs­auk­tio­nen med me­re. Be­lø­bet lig­ger ty­pisk om­kring 30.000 kro­ner. Husk at sa­et­te pen­ge af til at sa­et­te hu­set i stand. Du kan ik­ke ri­si­ke­re at ha­ef­te for de tid­li­ge­re eje­res ga­eld i hu­set. Kil­de: Tri­ne Pe­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.