Jag­tet af it-de­tek­ti­ver

BT - - NYHEDER -

VID­NE I RET­TEN Pe­ter Bo Hen­rik­sen som bla­dets tys-tys-kil­de. Det for­tal­te en sik­ker­heds­me­d­ar­bej­der hos Nets i går, da han af­gav for­kla­ring i Se og Hør-sa­gen.

»I pres­sen kun­ne vi la­e­se, at det var en me­d­ar­bej­der, der hav­de skif­tet fra PBS til IBM. Med den op­lys­ning kun­ne vi sna­ev­re an­tal­let ned til to me­d­ar­bej­de­re,« sag­de vid­net i ret­ten.

Nets be­kra­ef­ter over for BT, at det var avi­sens ar­ti­kel, me­d­ar­bej­de­ren hen­vi­ste til i ret­ten.

Tre tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer og to tid­li­ge­re slad­derjour­na­li­ster er sam­men med Pe­ter Bo Hen­rik­sen til­talt for ube­ret­ti­get at ha­ve skaf­fet sig ad­gang til kre­dit­kor­top­lys­nin­ger om 135 kend­te – el­ler at ha­ve op­for­dret til det. Han nulstil­le­de ad­gangs­ko­der Da Nets i 2014 blev be­kendt med, at en me­d­ar­bej­der hav­de la­ek­ket op­lys­nin­ger til Se og Hør, sat­te sel­ska­bet 10 mand til at op­spo­re kil­den. På bag­grund af BTs ar­ti­kel ret­te­de Nets sø­ge­ly­set mod to per­so­ner. Den ene var Pe­ter Bo Hen­rik­sen. It-de­tek­ti­ver­ne be­gynd­te nu at gen­nem­gå da­ta­møn­stre­ne for de to per­so­ners bru­ger­pro­fi­ler. Og hur­tigt vi­ste det sig, at Pe­ter Bo Hen­rik­sens bru­ger­pro­fil hav­de det, vid­net i går i ret­ten kald­te ’et anor­malt møn­ster’.

It-ope­ra­tø­rens pro­fil nulstil­le­de an­dre me­d­ar­bej­de­res ad­gangs­ko­der, uden at de for­in­den hav­de haft pro­ble­mer med at log­ge ind. Der­ef­ter blev der fo­re­ta­get søg­nin­ger fra pro­fi­ler­ne i sy­ste­mer, som Pe­ter Bo Hen­rik­sen ik­ke nor­malt hav­de ad­gang til. Kon­klu­sio­ner­ne sam­le­de Nets i rap­por­ter, som blev over­dra­get til po­li­ti­et. I går blev de frem­lagt i ret­ten i Glo­strup.

An­kla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen har sam­let 523 søg­nin­ger, som Pe­ter Bo Hen­rik­sen er til­talt for uret­ma­es­sigt at ha­ve fo­re­ta­get. Men det re­el­le an­tal søg­nin­ger kan va­e­re langt hø­je­re, for­kla­re­de vid­net. Nets log­ger nem­lig kun én pro­cent af al­le søg­nin­ger, for­kla­re­de vid­net. Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den har Pe­ter Bo Hen­rik­sen mindst 31 gan­ge nulstil­let kol­le­gers ad­gangs­ko­der. Rej­ser og re­stau­ran­ter Til po­li­ti­et har Pe­ter Bo Hen­rik­sen for­talt, at han fik 300.000 kro­ner ud­be­talt af Se og Hør, men iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet har han få­et mindst 430.000 kro­ner. De blev ud­be­talt, mod at han af­le­ve­re­de bi­lag for blandt an­det et ste­reo­an­la­eg, et fjern­syn samt ud­gif­ter til rej­ser og re­stau­ran­ter.

Den til­tal­te er­ken­der sam­ar­bej­det med det kon­tro­ver­si­el­le uge­blad. Men han na­eg­ter sig skyl­dig i over­tra­e­del­ser af straf­fe­lovens pa­ra­graf­fer om be­stik­kel­se og ha­ck­ing. Pe­ter Bo Hen­rik­sen skulle ha­ve af­gi­vet for­kla­ring i går, men det øn­ske­de han ik­ke. Det for­ven­tes, at der fal­der dom i sa­gen 24. novem­ber. I pres­sen kun­ne vi la­e­se, at det var en me­d­ar­bej­der, der hav­de skif­tet fra PBS til IBM. Med den op­lys­ning kun­ne vi sna­ev­re an­tal­let ned til to me­d­ar­bej­de­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.