Springs­te­en gør som Støj­berg

BT - - TV/RADIO -

En dag i fe­bru­ar kom Em­ma for sent i sko­le. Den niåri­ge sko­lepi­ge hav­de over­va­e­ret P4s ra­dioud­sen­del­se fra en moské og kun­ne derfor ik­ke nå at sid­de på sin plads, da klok­ken rin­ge­de ind.

In­ger Støj­berg med­vir­ke­de i pro­gram­met og skrev en sed­del til Em­mas la­e­rer for at for­kla­re for­sin­kel­sen: ’Em­ma kom­mer desva­er­re lidt sent i sko­le i dag. Det be­kla­ger jeg me­get, men hun har spist mor­gen­mad sam­men med mig,’ skrev in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren.

Nu har Bru­ce Springs­te­en gjort det sam­me som Støj­berg og ud­sty­ret en skole­lev med en ’und­skyld, jeg kom­mer for sent’-sed­del.

Mu­si­ke­ren skrev for ny­lig au­to­gra­fer i an­led­ning af ud­gi­vel­sen af sin selv­bi­o­gra­fi ’Born to Run’. Den un­ge Springs­te­en-fan Mi­cha­el Fe­ner­ty, som til dag­lig går i fem­te klas­se, var trop­pet op på Free Li­brary-bi­bli­o­te­ket i Phila­delp­hia for at få ’Bos­sen’ til at sig­ne­re bo­gen. Med sig hav­de Fe­ner­ty en sed­del, som han hav­de skre­vet på for­hånd, og som blot mang­le­de ’Bos­sens’ un­der­skrift:

’Kaere rek­tor Brown. Und­skyld Mi­cha­el, hvis han kom­mer for sent el­ler slet ik­ke kom­mer i sko­le i dag. Han kom til Phila­delp­hia for at mø­de mig og få et ek­sem­plar af min bog’, stod der på sed­len, som Springs­te­en gla­de­ligt skrev un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.