Sker der for af­bud­det?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det får in­gen kon­se­kven­ser for Da­ni­el. Men vi må ta­ge en tur ned og se dem (Cel­ta Vi­go, red.) i øj­ne­ne. Den ta­ger vi se­ne­re, for nu er der fo­kus på dem, der er her Åge Ha­rei­de FORVIRRING Det sum­me­de om­kring Åge Ha­rei­de, da landsholdet var sam­let for før­ste gang frem mod land­skam­pe­ne mod Po­len og Mon­te­ne­gro. Og det hand­le­de om Da­ni­el Wass. Den blon­de midt­ba­ne­spil­ler var ik­ke selv til ste­de på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør, men det var nok al­li­ge­vel hans navn, der blev na­evnt flest gan­ge. For fre­dag blev han truk­ket ud af lands­hold­strup­pen med en ska­de, og da han så star­te­de in­de i Cel­ta Vi­gos 4-3-sejr over Bar­ce­lo­na søn­dag aften, var for­vir­rin­gen to­tal.

»Da­ni­el rin­ge­de til mig og sag­de, at han ik­ke tro­e­de, at han var 100 pro­cent. Han sled lidt med sin an­kel. No­get af det sam­me, som dril­le­de ham før Ja­pan. Når han si­ger det til mig på det tids­punkt – så til­pas tid­ligt – tror jeg ik­ke på, at han når at bli­ve 100 pro­cent, når han kun er på 80 pro­cent. Jeg har brug for fri­ske spil­le­re til to hår­de kam­pe. Jeg har stor respekt for, at han gør det og selv gi­ver be­sked. Så må Cel­ta bru­ge ham, som de vil. Det blan­der vi os ik­ke i,« sag­de Åge Ha­rei­de.

Og selv om Danmarks land­stra­e­ner ik­ke vil­le blan­de sig i Cel­ta Vi­gos age­ren i he­le sa­gen om Da­ni­el Wass, var der al­li­ge­vel en snert af util­freds­hed med den span­ske klub. Åge Ha­rei­de har ik­ke i sin­de at la­ve stort pa­la­ver med Da­ni­el Wass’ ar­bejds­gi­ver, men han skal ha­ve en snak med den span­ske klub.

»Jeg kan ik­ke pres­se no­gen. Jeg vil al­drig pres­se no­gen til at spil­le for det dan­ske lands­hold. Jeg har sagt til spil­ler­ne, at al­le har lov til at mel­de fra, hvis de har pro­ble­mer. Så kan vi ta­ge stil­ling til, hvad vi skal gø­re med dem. Men fak­tum er, at vi ik­ke kan gø­re så me­get. Han er Cel­ta Vi­gos ejen­dom, og de be­stem­mer over Da­ni­el Wass. Hvis vi vil­le, kun­ne vi ha­ve sendt Thø­ger (Krogh, lands­holdsla­e­ge, red.) der­ned og la­vet en hel­ve­des bal­la­de, men det har jeg ik­ke til hen­sigt at gø­re.« In­gen kon­se­kven­ser

»Nej, det får in­gen kon­se­kven­ser for Da­ni­el. Men vi må ta­ge en tur ned og se dem i øj­ne­ne. Den ta­ger vi se­ne­re, for nu er der fo­kus på dem, der er her. Vi har man­ge go­de spil­le­re, og det ved Da­ni­el og­så. Der er hård kon­kur­ren­ce. Han har spil­let godt, og han spil­le­de og­så godt i går (søn­dag, red.). Jeg så kam­pen. Men jeg kan ik­ke si­ge an­det end, at når dren­gen ik­ke er 100 pro­cent, er han hel­ler ik­ke 100 pro­cent for mig. Han ved, at jeg vil ha­ve spil­le­re, der er helt klar på at gø­re et ar­bej­de.«

»Nej, det tror jeg ik­ke en­gang, at han selv vid­ste. Når man er ska­det, ta­ger det tid at bli­ve frisk. Nog­le gan­ge bli­ver man hur­ti­ge­re frisk, og an­dre gan­ge kan man spil­le med en ska­de. Men det er klub­bens af­gø­rel­se, ik­ke min. Jeg vil ha­ve folk i lej­ren, der er på 100 pro­cent – og ik­ke an­det. Det ved Da­ni­el og­så godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.