Til­ba­ge på t

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Må­l­ma­end For­svars­spil­le­re Midt­ba­ne­spil­le­re An­gri­be­re at Tot­ten­ham er en klub, man skal reg­ne med.

»Der har va­e­ret et par styk­ker (kon­trakt­for­la­en­gel­ser, red.) om ugen ef­ter­hån­den, men jeg tror, det gi­ver et ind­tryk af, at folk me­get ger­ne vil bli­ve og for­bli­ve en del af klub­ben. Man fø­ler, man har et sted, hvor man kan ud­vik­le sig, og hvor man først og frem­mest for­hå­bent­ligt kan vin­de et el­ler an­det. Med de ting og de po­si­ti­ve op­le­vel­ser, man får i klub­ben i øje­blik­ket, vil man jo ger­ne bli­ve,« si­ger dan­ske­ren. Tot­ten­ham bej­ler til tit­len I sid­ste sa­e­son vandt lands­holdskol­le­ga Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster over­ra­sken­de det en­gel­ske mester­skab for­an snu­den på blandt an­dre Tot­ten­ham, der i den­ne sa­e­son reg­nes som en se­ri­øs ti­tel­bej­ler. For­men er i hvert fald god i den en­gel­ske liga, hvor Erik­sen og re­sten af trop­per­ne er ube­sej­re­de i de før­ste syv kamp – den bed­ste sa­e­son­start no­gen­sin­de i Pre­mi­er Le­ague for Tot­ten­ham – mens man ef­ter et ne­der­lag til Mo­na­co igen rej­ste sig

Chri­sti­an Erik­sen er ik­ke den ene­ste af lands­hol­dets spil­le­re, der har per­son­lig suc­ces for ti­den. Så­le­des fik al­le spil­ler­ne i Åge Ha­rei­des trup mod Po­len og Mon­te­ne­gro 8. og 11. ok­to­ber spil­le­tid for de­res hold i den­ne spil­ler­un­de på na­er Riza Dur­mi­si, der var ude på grund af pro­ble­mer med kna­e­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.