Op­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

i Cham­pions Le­ague ved at vin­de over CSKA Mosv­ka.

»Da vi valg­te at ta­be til Mo­na­co, var det en lor­te­dag. Men ef­ter det har det va­e­ret rig­tig po­si­tivt. Vi vid­ste, vi skulle op på he­sten igen, og der har vi hel­dig­vis vist, at vi rej­ser os op igen, selv­om vi bli­ver slå­et lidt. Det har vi få­et vist spe­ci­elt mod Ci­ty, hvor folk ude­fra tro­e­de, det var et hold, der var me­get sva­ert at slå. Det fik vi be­vist, at det var det ik­ke,« si­ger Erik­sen med slet skjult selv­til­lid.

I var med om mester­ska­bet sid­ste år. Og der blev og­så hvi­sket i kro­ge­ne, at I vil­le va­e­re derop­pe igen i år. Det må vel ha­ve ble­vet na­evnt in­ter­nt i klub­ben?

»Jeg tror ik­ke, det er ble­vet na­evnt på no­get tids­punkt. Vi er hel­dig­vis i en til­stand, hvor folk ta­ger en kamp ad gan­gen. Jeg ved fak­tisk ik­ke pra­e­cis, hvad for­håb­nin­ger­ne er. Jeg tror ba­re, al­le har gla­e­det sig til at kom­me i gang med Cham­pions Le­ague og med liga­en og så gø­re det så godt som mu­ligt. Hvor det en­der, det ser vi først til sidst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.