I sel­skab med Mes­si og Pog­ba?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN GYLD­NE DRENG

Men selv uden at få den yp­per­ste ha­e­der vil den stil­le dan­sker ta­ge ro­sen til sig, mens han for­sø­ger at be­va­re ro­en i en ver­den, hvor An­dreas Chri­sten­sen li­ge nu er blandt de mest in­ter­es­san­te for­svars­spil­le­re for selv de stør­ste klub­ber.

»Jeg prø­ver ik­ke at la­de mig ri­ve med. Jeg lyt­ter ik­ke så me­get til det. Jeg kon­cen­tre­rer mig om kam­pe­ne og tra­e­nin­ger­ne. Alt an­det er lidt fjer­nt. Li­ge nu hand­ler det kun om kam­pe­ne og om at byg­ge på fra sid­ste sa­e­son,« si­ger Chri­sten­sen, der dog er­ken­der, at det ik­ke al­tid er li­ge nemt at ab­stra­he­re fra, om hans frem­tid lig­ger hos Chel­sea, der ejer ham, el­ler Glad­bach, der har ham på le­je en sa­e­son end­nu. Det er dej­ligt at va­e­re no­mi­ne­ret. Det er og­så en af de ting, man kan hø­ste lidt selv­til­lid fra. Det er stort, for det er en stor pris. Og det er dej­ligt at se, at man har gjort et el­ler an­det rig­tigt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.