Jeg kan ik­ke tra­ef­fe mi­ne valg ud fra, hvad an­dre sy­nes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han har stuk­ket hån­den ind i hvep­se­re­den og pla­ce­ret tra­e­ners­hort­se­ne i kla­ske­høj­de ved at til­va­el­ge en lu­kra­tiv tra­e­ner­tilva­e­rel­se i ho­ved­ri­ge og kon­tro­ver­si­el­le Qa­tar. Men Mi­cha­el Laud­rup er li­geg­lad. Han vil ik­ke ind­ret­te sit liv ef­ter, hvad an­dre sy­nes. Det forta­el­ler han i det­te eks­klu­si­ve in­ter­view med BT. Med sin ly­se skjor­te for­sø­ger han ik­ke at skil­le sig for me­get ud i ra­ek­ken af pud­der­sne­hvi­de tra­di­tio­nel­le ara­bi­ske kla­e­de­d­rag­ter, der om­gi­ver ham på beg­ge si­der. Ved si­den af ham sid­der hans nye chef. En sheik, der trods stor­lad­ne og ma­jesta­e­ti­ske ud­mel­din­ger om at vin­de det he­le på den hal­ve tid, ta­ler så lang­somt og mo­no­tont, at man ta­ger sig selv i at spej­de ef­ter plet­ter på hans tøj.

Mi­cha­el Laud­rup er ik­ke la­en­ge­re i Dan­mark. Han er ej hel­ler i Eu­ro­pa. For an­den gang har Danmarks stør­ste fod­bold- og tra­e­ner­navn valgt at gå imod strøm­men he­le vej­en til den ara­bi­ske halvø. I går blev han for an­den gang pra­e­sen­te­ret som ny ch­eftra­e­ner for en klub i ør­ken­sta­ten Qa­tar. Den­ne gang i den for­sva­ren­de mester­klub Al-Rayy­an, hvor han har un­der­skre­vet en to­årig kon­trakt.

Hel­ler ik­ke den­ne gang lan­de­de Laud­rup dér, hvor de fle­ste dan­ske­re ger­ne ser ham. På fod­bol­dens øver­ste hyl­de. Derop­pe, hvor han som spil­ler lå så fast, som var han den hen­gem­te kas­se med ju­le­py­nt. Men og­så dér, hvor han som tra­e­ner ik­ke har va­e­ret i stand til at få trap­pe­sti­gen til at nå op.

Han skaf­fe­de go­de re­sul­ta­ter bå­de i span­ske Ge­ta­fe og wa­li­si­ske Swan­sea for en hel og en halv hånd­fuld år si­den, men det sto­re job fulg­te ik­ke med. Nu skal han i ste­det for an­den gang tra­e­ne en klub i den und­se­e­li­ge qa­ta­r­ske liga, mens han sam­ti­dig skal la­eg­ge øre og ryg til stor kri­tik. For at gå ef­ter pen­ge­ne, for at tra­e­ne i en liga med et lavt ni­veau og for at stik­ke fin­gre­ne i ører­ne i for­bin­del­se med de brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, der uva­e­ger­ligt fin­der sted li­ge un­der na­e­sen på ham, mens lan­det, hvor han nu igen skal bo og ar­bej­de, for­be­re­der sig til VM i 2022. Et fint til­bud I mi­nut­ter­ne ef­ter gårs­da­gens pra­e­sen­ta­tion af Laud­rup i Qa­ta­rs ho­ved­stad, Do­ha, fik BT et eks­klu­sivt in­ter­view med den dan­ske tra­e­ner. Et in­ter­view om hans kon­tro­ver­si­el­le valg, bag­grun­den for det og den ho­ved­rysten, der føl­ger med i kølvan­det.

»Det er da et fint til­bud, som det og­så var sid­ste gang, jeg var her. Og det er fint, hvis man ser det på den må­de. Men her har jeg mu­lig­he­den for at va­e­re mig selv. I dag er der man­ge jour­na­li­ster (til pres­se­mø­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.