AF­GANG MED BRASK OG BRAM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OVER­RA­SKET skan­da­leom­bru­ste uni­on, der sid­ste år kom ud med et un­der­skud ta­et på en mil­li­on kro­ner og derfor har va­e­ret igen­nem en om­fat­ten­de spa­re­plan.

»Jeg har brugt det her år på at genop­ret­te DCU, få­et la­vet pro­ces­ser og sik­ret, at vi over­hol­der vo­res genop­ret­nings­plan. Vi har nu fo­kus på om­kost­nin­ger og på øget ind­tje­ning. Vi hol­der vo­res am­bi­tiøst til­ret­te­de bud­get – ja, vi er fak­tisk un­der det. Vi har sam­ti­dig øget vo­res om­sa­et­ning og ind­tje­ning. Så jeg ef­ter­la­der et DCU, der er me­get sta­er­ke­re, end det var for et år si­den.« Øn­sker en an­den pro­fil »Jeg er stolt af det ar­bej­de, jeg sam­men med mi­ne me­d­ar­bej­de­re har nå­et på 12 må­ne­der. Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne va­e­re ble­vet og ha­ve hø­stet frug­ter­ne af vo­res ar­bej­de, men det er be­sty­rel­sens valg, og det ta­ger jeg til ef­ter­ret­ning« ly­der det fra 49-åri­ge Per Hen­rik Brask.

»Man øn­sker en an­den pro­fil. En pro­fil – som jeg kan la­e­se mig til – der og­så skal va­e­re sport­s­lig le­der. Det er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at det ik­ke er en rol­le, den kan se mig i. Og det må be­sty­rel­sen stå på mål for.«

»Be­slut­nin­gen er ik­ke min. Der tra­ef­fes man­ge be­slut­nin­ger i en virk­som­hed, Nej, jeg hav­de ik­ke set den kom­me i fre­dags, da vi (Per Hen­rik Brask og DCU-be­sty­rel­sen, red.) sat­te os sam­men for at drøf­te nog­le helt an­dre ting. Da hav­de jeg ik­ke fo­re­stil­let mig, at jeg skulle op­si­ges og der be­hø­ver ik­ke al­tid va­e­re kon­sensus.«

DCU har i de se­ne­ste år va­e­ret i en ka­os-lig­nen­de til­stand – ik­ke kun med rå­d­den øko­no­mi, men og­så med fle­re møgs­a­ger i me­di­er­ne. For ny­lig kom det frem, at en ra­ek­ke af lan­dets stør­ste ta­len­ter selv skulle pun­ge ud for at kom­me til VM, og det end­te til sidst med, at den dan­ske del­ta­gel­se blev skrot­tet. Ro­de­bu­tik

»Jeg kan godt be­kra­ef­te, at DCU var en ro­de­bu­tik. Alt sej­le­de, da jeg kom her­til. Jeg har haft man­ge in­ter­es­sen­ter, jeg har skul­let sam­ar­bej­de med – Danmarks Idra­ets­for­bund, Team Dan­mark, sponso­rer, kun­der, klub­ber og så vi­de­re. Og over en bred kam kan jeg si­ge, at sam­ar­bej­det er lyk­ke­des,« Per Hen­rik Brask.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at tra­ef­fe DCU-for­mand Hen­rik Jess Jensen.

Det kom­mer frem, at den dan­ske me­ster i en­kelt­start, Mar­tin Toft Mad­sen, selv skal be­ta­le 10.000 kro­ner for at kom­me med til VM i Do­ha. Det sam­me skal de dan­ske ung­doms­ryt­te­re, der nu helt har drop­pet at kom­me med til mester­ska­ber­ne.

Uni­o­nens for­ri­ge di­rek­tør, David Gul­l­berg, blev fy­ret ef­ter be­skyld­nin­ger om at ha­ve skjult et vok­sen­de un­der­skud.

I sep­tem­ber 2013 gen­nem­fø­rer blot 11 ryt­te­re den sid­ste af­de­ling af den hjem­li­ge Post Cup. De re­ste­ren­de valg­te at stop­pe, for­di de ik­ke føl­te sig tryg­ge ved sik­ker­he­den. Ryt­ter­ne måt­te kø­re i ve­jens høj­re si­de, mens ci­vi­le bi­ler bul­dre­de for­bi i mod­sat­te vogn­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.