Dansk mesters nødråb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAMP-KLAR Der er ka­os i dansk cy­kel­sport. Ef­ter et stort mi­nus i regn­ska­ber­ne må ad­skil­li­ge ryt­te­re så­le­des selv fi­nan­si­e­re de­res tur til VM i Qa­tar se­ne­re på må­ne­den, og i går med­del­te Danmarks Cyk­le Uni­on, at man stop­pe­de sam­ar­bej­det med di­rek­tør Per Hen­rik Brask, for­di be­sty­rel­sen, som det hed­der i en pres­se­med­del­el­se, ’øn­sker at nyta­en­ke den ad­mi­ni­stra­ti­ve og sport­s­li­ge le­del­se af DCU’. Det sker ef­ter, at or­ga­ni­sa­tio­nens man­ge­åri­ge sportschef, Lars Bon­de, for­lod sit job tid­li­ge­re i år.

I slut­nin­gen af ju­ni blev det un­ge stor­ta­lent Ale­xan­der Kamp dansk me­ster på lan­de­vej. Nu blan­der han sig i de­bat­ten om for­bun­dets frem­tid. Og han fo­re­slår en ut­ra­di­tio­nel løs­ning, hvor man hen­ter den tid­li­ge­re di­rek­tør og nu­va­e­ren­de ar­ran­gør af PostNord Dan­mark Rundt til­ba­ge. Kom­pe­tent le­del­se Det skri­ver han i et ind­la­eg på sin fa­ce­book-pro­fil, hvor han bå­de ro­ser Wor­re og den tid­li­ge­re DCU-for­mand Tom Lund.

»Jeg er barn af den helt ufortjent mest ud­ska­eld­te, men og­så in­dis­kuta­belt mest kom­pe­ten­te, stra­te­gisk bedst ta­en­ken­de og i sa­er­klas­se dyg­tig­ste le­del­se af or­ga­ni­sa­tio­nen no­gen­sin­de. Wor­re og Lund var min ge­ne­ra­tions sik­re bolva­erk for or­den i tin­ge­ne, sta­erk sport­s­lig fo­kus på ta­lent­si­den, sta­erk an­sat sport­s­lig sek­tor, øko­no­mi­sty­ring for­bil­led­lig og hjem­tag­ning af events i ver­dens­klas­se, kul­mi­ne­ren­de på Ge­els Bak­ke ved VM I 2011. Jeg be­kla­ger me­get og øn­sker ik­ke at pe­ge fin­gre, men hvor jeg sav­ner dem.« En nød­si­tu­a­tion »Kaere or­ga­ni­sa­tions­folk i Danmarks Cyk­le Uni­on, la­eg al­le dags­or­de­ner ned, lad al­le stra­te­gi­ske og tak­ti­ske over­vej­el­ser om magt i uni­o­nen fa­re, for vi er i en nød­si­tu­a­tion. Ti­den er kom­met, hvor vi bak­ker op om og øn­sker folk, der slås for dansk cy­kel­sport og ik­ke om dansk cy­kel­sport, hent dem til­ba­ge. Ind­led nu, uden stands­ning, for­hand­ling med Jes­per Wor­re om at ge­nind­tra­e­de som di­rek­tør – der er la­en­ge til Post Nord Dan­mark rundt, og i ste­det for at skil­le de to job, så af­last ved at op­trap­pe i se­kre­ta­ri­a­tet beg­ge ste­der, løb og uni­on,« skri­ver Ale­xan­der Kamp blandt an­det i sit ind­la­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.