Mund­kurv, ja tak!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg sy­nes, at det er den rig­ti­ge be­slut­ning. Det ko­ster ener­gi at skulle forta­el­le me­di­er­ne hi­sto­ri­er om sig selv Stine Jør­gen­sen DEN RIG­TI­GE BE­SLUT­NING på spørgs­mål af sport­s­lig ka­rak­ter med landsholdet som om­drej­nings­punkt.«

Men mens DHFs for­mand, Per Ber­tel­sen forta­el­ler, at han ik­ke er be­kendt med dis­po­si­tio­nen, bak­kes den op af fle­re af de etab­le­re­de lands­holds­spil­le­re.

»Jeg sy­nes, det er den rig­ti­ge be­slut­ning,« si­ger hol­dets nyud­na­evn­te an­fø­rer, Stine Jør­gen­sen, og til­fø­jer:

»Det ko­ster ener­gi at skulle forta­el­le me­di­er­ne hi­sto­ri­er om sig selv. Jeg sy­nes, at den tid, det ta­ger, kan bru­ges me­re for­nuf­tigt i for ek­sem­pel tra­e­nings­lo­ka­let el­ler ved tak­tik­bor­det.« Gi­ver 100 pro­cent fo­kus Lands­hol­dets nu for­hen­va­e­ren­de an­fø­rer, Li­ne Jør­gen­sen, er enig.

»Op til fle­re mester­ska­ber har jeg op­le­vet, at vi spil­le­re er ble­vet bedt om at for­hol­de os til me­get an­det end hånd­bold. De na­e­ste par må­ne­der kan vi kon­cen­tre­re os 100 pro­cent om EM-for­be­re­del­ser­ne. Det ser jeg frem til,« si­ger Li­ne Jør­gen­sen, der dog er­ken­der, at me­di­e­da­gen Op til fle­re mester­ska­ber har jeg op­le­vet, at vi spil­le­re er ble­vet bedt om at for­hol­de os til me­get an­det end hånd­bold. De na­e­ste par må­ne­der kan vi kon­cen­tre­re os 100 pro­cent om EM­for­be­re­del­ser­ne. Det ser jeg frem til af­vik­les på et tids­punkt, hvor hun end­nu ik­ke gjort sig sa­er­ligt man­ge tan­ker om EM-slut­run­den, og at hun ik­ke pra­e­cist ved, hvem Dan­mark skal mø­de.

Lot­te Gri­gel, der nu spil­ler i den rus­si­ske klub Ro­stov-Don, gla­e­der sig og­så over det nye DHF-ini­ti­a­tiv.

»Kon­tak­ten til me­di­er­ne har for mit ved­kom­men­de gen­nem åre­ne ta­get en del tid. Jeg har sva­ret be­red­vil­ligt. Men skal vi le­ve­re et godt EMre­sul­tat, kra­e­ves fuld fo­kus,« si­ger Lot­te Gri­gel. Vil ik­ke la­eg­ge bånd på spil­ler­ne Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen me­ner, at den DHF-på­lag­te ’spil­ler­mund­kurv’ ik­ke skal op­fat­tes så ka­te­go­risk, som den er skre­vet af for­bun­dets pres­se­af­de­ling.

»Det er be­stemt ik­ke vo­res hen­sigt at la­eg­ge bånd på spil­ler­nes yt­rings­fri­hed. Vi er før EM ik­ke sam­let ret man­ge da­ge, og det er alt­så kun på dis­se, at vi be­der spil­ler­ne om kun at sva­re på spørgs­mål, der har landsholdet som om­drej­nings­punkt. Hvad de i klu­bre­gi el­ler i fri­ti­den la­ver af in­ter­views op til EM, vil vi ik­ke blan­de os i,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der ik­ke kan se, at lands­hol­dets po­pu­la­ri­tet i den bre­de dan­ske be­folk­ning ri­si­ke­rer at bli­ve min­dre, hvis dan­sker­nes kend­skab til spil­ler­nes pri­vat­liv ned­d­ros­les til et ab­so­lut mini­mum.

»Så snart vi be­gyn­der at vin­de no­get, skal den nok kom­me,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der ser frem til den­ne uges tra­e­nings­sam­ling og del­ta­gel­se i tra­e­nings­tur­ne­rin­gen Gol­den Le­ague mod Rusland, Frank­rig og Nor­ge.

»Det er al­le tre sta­er­ke mod­stan­de­re. Men i den fa­se, mit hold be­fin­der sig i li­ge nu, er re­sul­ta­tet af de en­kel­te kam­pe ik­ke det vig­tig­ste. Vi har fo­kus på ud­vik­ling, og at vi i de en­kel­te kam­pe le­ve­rer mak­si­ma­le pra­e­sta­tio­ner,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.