HER GAD BIE­BER SPIL­LE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STJERNETRAEF Den ca­na­di­ske po­p­stjer­ne Justin Bie­ber duk­ke­de højst over­ra­sken­de op i Saxo Bank Are­na i Rung­sted i går. Ik­ke for at spil­le et af si­ne po­pu­la­e­re hits. I ste­det spil­le­de han med i en in­tern tra­e­nings­kamp med det dan­ske is­ho­ck­ey-liga­hold Rung­sted Sei­er Ca­pi­tal. Nu forta­el­ler klub­bens di­rek­tør, Tho­mas Fri­berg, hvor­dan det sen­sa­tio­nel­le be­søg kom i stand, »Han (Bie­ber, red.) har la­vet no­get til­sva­ren­de ne­de i Mün­chen, hvor han tra­e­ne­de med. På det Mün­chen-hold var der en dan­sker, Mads Chri­sten­sen, og han hav­de hen­vist Bie­bers stab til lands­holds­kap­ta­j­nen Mor­ten Gre­en, der spil­ler hos os. Og det var sådan, for­bin­del­sen blev skabt,« forta­el­ler Tho­mas Fri­berg,« der hav­de gå­et med hem­me­lig­he­den om Bie­ber-be­sø­get i et par da­ge. »Han hav­de et klart øn­ske om, at det skulle va­e­re i pri­va­te om­gi­vel­ser. Vi har selv­føl­ge­lig vidst det i et styk­ke tid, men hav­de va­e­ret me­get stil­le om­kring det. Hvis han nu var kom­met til en hal, hvor der hav­de stå­et 2.000 skri­gen­de pi­ger på la­eg­ter­ne, var han nok ba­re gå­et igen. Der var nog­le, der hav­de fun­det ud af det, så der var en del men­ne­sker ude for­an hal­len.« Sød, rar og flink Rung­sted-di­rek­tø­ren var i øv­rigt im­po­ne­ret over den 22-åri­ge su­per­stjer­nes kva­li­te­ter på isen. »Han var jo en helt al­min­de­lig fyr. Sød, rar og flink. Han hav­de ba­re lyst til at spil­le lidt ho­ck­ey, hvil­ket han i øv­rigt er ret god til. Jeg var over­ra­sket over hans ni­veau – han kan alt­så sky­de slagskud og drib­le, og han for­står spil­let. Ja ja, han er jo fra Ca­na­da, men jeg fak­tisk over­ra­sket over, hvor god han var.«

»Ej, jeg over­ve­je­de det et kort øje­blik. Men selv om det går me­get godt for Rung­sted Is­ho­ck­ey, er jeg ik­ke sik­ker på, at vi hav­de råd til Bie­ber. Haha...«

At Justin Bie­bers mul­ti­ta­lent og­så rum­mer ev­nen til at spil­le is­ho­ck­ey, er før ble­vet do­ku­men­te­ret. Iføl­ge hjem­mesi­den for den nor­da­me­ri­kan­ske pro­fes­sio­nel­le ho­ck­ey­liga, NHL. com, blev Justin Bie­ber fak­tisk til­budt en kon­trakt til­ba­ge i 2012 med det ame­ri­kan­ske AHL­mand­skab Ba­ker­s­fi­eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.