Ny af­ta­le med Re­nault

Ke­vin Magnus­sen har ac­cep­te­ret et øn­ske fra Re­nault om at for­la­en­ge svar­fri­sten på dan­ske­rens op­tion om en kon­trakt­for­la­en­gel­se. Det af­slø­rer For­mel 1-stjer­nen over for BT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Selv om Ke­vin Magnus­sen ik­ke som ven­tet fik af­kla­ret sin For­mel 1-frem­tid i for­bin­del­se med Ma­lay­si­as Grand Prix i den se­ne­ste we­e­kend, blev der al­li­ge­vel ind­gå­et en ny af­ta­le mel­lem den 23-åri­ge dan­sker og ar­bejds­gi­ve­ren fra Re­nault.Det forta­el­ler Ke­vin Magnus­sen nu eks­klu­sivt til BT.

»Re­nault an­mo­de­de om at få sin op­tion på mig for­la­en­get. Det har jeg ac­cep­te­ret,« si­ger Ke­vin Magnus­sen til BT.

Den nye af­ta­le be­ty­der helt kon­kret, at Re­nault og Ke­vin Magnus­sen har ryk­ket tids­punk­tet for, hvor la­en­ge Re­nault har første­ret til at skri­ve kon­trakt med dan­ske­ren om at kø­re for dem i 2017-sa­e­so­nen.

BT kun­ne i sep­tem­ber af­slø­re, at Ke­vin Magnus­sens op­rin­de­li­ge op­tion med Re­nault ud­løb 1. ok­to­ber, og det var her, dan­ske­ren egent­lig skulle ha­ve et svar om sin frem­tid i tea­met. I ste­det blev den frist alt­så for­la­en­get i for­bin­del­se med lø­bet i Ma­lay­sia.

BT er­fa­rer, at tids­fri­sten er ryk­ket, så Re­nault har frem til 14. ok­to­ber til at be­slut­te sig for, om Ke­vin Magnus­sen skal va­e­re i tea­met i den kom­men­de sa­e­son, el­ler om han li­ge­som hos McLa­ren i 2014 tra­ek­ker det kor­te­ste strå.

Ke­vin Magnus­sen for­hol­der sig ik­ke til den kon­kre­te da­to for den nye svar­frist, men forta­el­ler, at han hå­ber på et lang­va­rigt Re­nault-sam­ar­bej­de.

»Jeg vil ger­ne vi­se min tå­l­mo­dig­hed og loy­a­li­tet over for tea­met. Det har vist mig stor til­tro ved at gi­ve mig chan­cen for at kom­me til­ba­ge til For­mel 1 i den­ne sa­e­son, og jeg hå­ber, at vo­res sam­ar­bej­de vil fort­sa­et­te la­en­ge,« si­ger Ke­vin Magnus­sen. Ri­va­ler­ne fal­der fra Den nye af­ta­le mel­lem dan­ske­ren og Re­nault kom­mer i for­la­en­gel­se af, at fle­re af de op­lag­te kan­di­da­ter til Ke­vin Magnus­sens sa­e­de ik­ke la­en­ge­re er ak­tu­el­le for det fran­ske team.

Så­le­des med­del­te me­xi­ca­ne­ren Ser­gio Pérez søn­dag, at han bli­ver hos Force India trods et til­bud fra Re­nault. Sam­ti­dig ty­der me­get på, at fin­nen Valt­te­ri Bot­tas og­så tak­ker nej til Re­nault og for­la­en­ger med Wil­li­ams-tea­met.

Hvor­vidt ud­sa­et­tel­sen af sva­ret om frem­ti­den hos Re­nault er godt nyt for Ke­vin Magnus­sen, er til fri for­tolk­ning. Men det in­di­ke­rer i hvert fald, at Re­nault ik­ke har af­skre­vet dan­ske­ren som fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er el­lers har ha­ev­det at vi­de.

Om­vendt forta­el­ler det og­så hi­sto­ri­en om, at Re­nault fort­sat hol­der al­le mu­lig­he­der åb­ne. Ke­vin Magnus­sens team­kol­le­ga, Jo­ly­on Pal­mer, hav­de som dan­ske­ren en lig­nen­de op­tion med Re­nault. BT ved ik­ke, om han har ind­gå­et sam­me af­ta­le om at ryk­ke svar­fri­sten med Re­nault to uger frem.

Na­e­ste For­mel 1-løb kø­res al­le­re­de i den­ne we­e­kend på Suzuka-ba­nen i Ja­pan.

FOTO: GRAND PRIX PHOTO

Ke­vin Magnus­sens frem­tid er end­nu ik­ke helt på plads, men med den for­la­en­ge­de frist på op­tio­nen, har Re­nault vist sig vil­lig til at hol­de dan­ske­ren fra at skri­ve un­der med an­dre team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.