Fre­der bo­li­ge­je­re

Re­ge­rin­gen er klar til at gi­ve knap 600.000 nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re en per­ma­nent skat­te­ra­bat for at af­va­er­ge hø­je­re bo­ligskat

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Bo­li­ge­jer­nes øko­no­mi er ved at ud­vik­le sig til et spørgs­mål, der kan af­gø­re na­e­ste valg. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil i de­res 2025plan bru­ge 30 mia. kr. de na­e­ste ni år på at fast hol­de­bo­ligskat­te stop­pet på ejen­doms v aer diskat­ten, hol­de ren­te­fradra­get i ro og be­ta­le pen­ge til­ba­ge t il­de­bo­li­ge­je­re, der har be­talt form ege­ti skat på grund af for­ker­te ejen­doms­vur­de­rin­ger.

Men Lars Løk­ke er og­så klar med en plan, der kan af­va­er­ge hø­je­re bo­ligskat­ter.

Når Ven­stre-re­ge­rin­gen i dag frem­la­eg­ger sit ud­spil til frem­ti­dens bo­ligskat­ter, vil det in­de­hol­de en ny skat­te­ra­bat til knap 600.000 af lan­dets bo­li­ge­je­re, er­fa­rer Ber­ling­s­ke fra re­ge­rings­kil­der.

Den sa­er­li­ge skat­te­ra­bat skal sik­re, at in­gen nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re kom­mer til at be­ta­le me­re i bo­ligskat, end de el­lers hav­de ud­sigt til ef­ter 2020.

»In­gen nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re vil kom­me til at be­ta­le me­re end med de nu­va­e­ren­de skat­te­reg­ler,« sag­de stats­mi­ni­ste­ren i sin ta­le ved Fol­ke­tin­gets åb­ning i går.

Det hid­ti­di­ge skan­da­le­ram­te ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem har va­e­ret upra­e­cist, så tu­sind­vis af bo­li­ge­je­re har be­talt for me­get el­ler for lidt i bo­ligskat.

Nu er me­re pra­e­ci­se bo­lig­vur­de­rin­ger på vej, men da bo­lig­pri­ser­ne er ste­get kraf­tigt i de sto­re by­er, vil dis­se bo­li­ge­je­re stå til et skat­tes­ma­ek, med­min­dre man sam­ti­dig sa­en­ker de­res bo­ligskat. Fle­re greb i brug Re­ge­rin­gen vil ta­ge fle­re greb i brug, fi­nan­si­e­ret af en re­ser­ve på 24 mia. kr., som er en del af 2025-pla­nen:

Sat­ser­ne for bå­de grund­skyld og ejen­doms v aer diskatskals a en­kes. Sam­ti­dig vil re­ge­rin­gen ha­e­ve den gra­en­se, hvor den hø­je­re skat tra­e­der i kraft, fra godt tre mio. kr. til seks mio. kr., er­fa­rer Ber­ling­s­ke.

For knap 600.000 bo­li­ge­je­re vil ge­vin­sten fra de la­ve­re skat­te­sat­ser dog ik­ke va­e­ret til­stra­ek­ke­lig til at op­ve­je ta­bet fra de hø­je­re ejen­doms­vur­de­rin­ger. Dis­se bo­li­ge­je­re vil der­for sam­ti­dig få en så­kaldt ’skat­te­ra­bat’. Ra­bat­ten fra­reg­nes au­to­ma­tisk på ejen­doms­skat­te­bil­let­ten, så det sam­le­de regn­skab går i nul.

Den sa­er­li­ge skat­te­ra­bat vil dog kun ga­el­de nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re og folk, der kø­ber bo­lig in­den nytår 2020, hvor de nye reg­ler tra­e­der i kraft. For al­le bo­li­ger købt ef­ter 2020 vil der ik­ke va­e­re en skat­te­ra­bat.

Iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger er det nye vur­de­rings­sy­stem me­re pra­e­cist end det gam­le. Dog vil der sta­dig va­e­re en usik­ker­hed i, om vur­de­rin­gen ram­mer den ek­sak­te mar­kedspris. Her vil re­ge­rin­gen la­ve et sy­stem, der sik­rer, at den vur­de­ring, man be­ta­ler skat af, lig­ger i den la­ve en­de af det spa­end.

Me­re si­de 4-5 og 6

FO­TO: LISELOTTE SABROE

»In­gen nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re vil kom­me til at be­ta­le me­re end med de nu­va­e­ren­de skat­te­reg­ler,« sag­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i sin ta­le ved Fol­ke­tin­gets åb­ning i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.