Hemmelig aftale

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­TIN­GETS ÅB­NING indstil­let på at be­løn­ne Samu­el­sen med en let­tel­se af top­skat­ten på tre pro­cent­po­int’he­le vej­en op’, alt­så og­så for di­rek­tø­rer med løn­nin­ger over en mil­li­on kr.

Her lig­ger Løk­kes smer­te­gra­en­se. Spørgs­må­let er, om Samu­el­sen kan le­ve med det. Skal man tro Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll er par­ti­et ik­ke til fals for min­dre end fem pro­cent­po­int.

»Vo­res po­si­tion er fuld­sta­en­dig ua­en­dret. Jeg tror på, at vi får en aftale, hvor vi får sa­en­ket top­skat­ten med fem pro­cent­po­int he­le vej­en op,« si­ger han og til­fø­jer med et stort smil: »Vi har sagt, at vi først va­el­ter re­ge­rin­gen til ja­nu­ar.« For­hand­lin­ger – ik­ke valg Et an­det tegn på, at Løk­ke har vun­det mo­men­tum over for Li­be­ral Al­li­an­ce, er, at han nu ef­ter må­ne­ders tø­ven frem­la­eg­ger sit for­slag til et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem. Det hav­de han na­ep­pe gjort, hvis der kom valg, da han så kun­ne ri­si­ke­re at stå helt ale­ne i en valg­kamp og skul­le for­sva­re et for­slag, der rum­mer dår­li­ge nyhe­der for man­ge af Ven­stres eg­ne va­el­ge­re.

»Der har mang­let en brik på bor­det. Den la­eg­ger vi nu frem, og så er det op til fi­nans­mi­ni­ste­ren at til­ret­tela­eg­ge et for­hand­lings­for­løb,« si­ger Løk­ke.

»Når man er helt fa­er­dig med det he­le, vil der sik­kert ik­ke va­e­re et ene­ste par­ti, der kan si­ge, at det fik sin ful­de vil­je på al­le punk­ter. Så­dan er det ik­ke. Når vi en­gang før jul har la­vet en aftale, så er den ik­ke fuld­sta­en­dig ma­gen til det, jeg har frem­lagt her,« si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ha­ef­ter sig og­så ved, at bo­li­g­ud­spil­let kan sa­et­te skred i tin­ge­ne på Chri­sti­ans­borg.

»Jeg ta­ger stats­mi­ni­ste­rens ta­le som ud­tryk for, at han nu prø­ver at få bragt Fol­ke­tin­get i ar­bejd­s­tø­jet. Spe­ci­elt for­di han la­eg­ger bo­lig­be­skat­nings­for­sla­get på bor­det. Det vil tvin­ge par­ti­er­ne til at gå til for­hand­lings­bor­det om det, og hvis man kan fin­de en enig­hed om det med fle­re par­ti­er – og­så ger­ne med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et – så er vi jo i gang. Og så vil det va­e­re pa­ra­doksalt, hvis no­gen ef­ter­føl­gen­de vil kom­me og si­ge, at for­di vi ik­ke kan la­ve en aftale om top­skat­ten, så kan vi hel­ler ik­ke la­ve no­get om bo­ligskat­ter,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Sam­me po­si­ti­ve to­ner hø­rer man fra den kon­ser­va­ti­ve le­der, Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

»Jeg ser ta­len som in­vi­ta­tion til for­hand­lin­ger, for­di han nu la­eg­ger va­egt på bo­lig­be­skat­nin­gen, som vi va­eg­ter rig­tig højt. Han prø­ver og­så at ba­lan­ce­re sin ta­le, så jeg for­ven­ter da, at der er no­get at mø­des om til for­hand­lin­ger­ne. Han na­ev­ner ik­ke top­skat­te­let­tel­ser, og mon ik­ke det er, for­di der ef­ter­hån­den er sagt ri­ge­ligt om top­skat­te­let­tel­ser,« si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen. Grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat skal sa­en­kes Det skal be­ta­le sig at ar­bej­de – jo­bre­form og skat­te­let­tel­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.