Dol­ly Par­ton tru­e­de mand med pi­stol

Rusland gi­ver Sy­ri­ens flå­de lang­tra­ek­ken­de mis­si­ler

BT - - NYHEDER -

Rusland har gi­vet den sy­ri­ske ha­er lang­tra­ek­ken­de mis­si­ler. Det be­kra­ef­ter det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um.

»S-300-an­ti­fly­mis­sil­sy­ste­met er ble­vet sendt til den sy­ri­ske-ara­bi­ske re­pu­blik,« si­ger for­svars­mi­ni­ste­rens tals­mand Igor Ko­nasjen­kov i en ud­ta­lel­se og for­kla­rer, at mis­si­ler­ne er sendt til en flå­de­ba­se i by­en Tartus i Sy­ri­en for at ska­be sik­ker­hed.

S-300-mis­si­ler­ne er lang­tra­ek­ken­de jord-til-luft-mis­si­ler, og det er iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters før­ste gang, Rusland har gi­vet det AFVISNING Det er dyrt at se så bil­lig ud som mig. Så­dan har co­un­tryleg­en­den Dol­ly Par­ton en­gang sagt, og hun har si­den gen­ta­get den spøj­se sa­et­ning i fle­re in­ter­view. Selv om den ver­dens­be­røm­te san­ge­r­in­de kla­e­der sig, som hun vil, forta­el­ler hun nu, at hen­des ud­se­en­de en­gang brag­te hen­de i sto­re pro­ble­mer. Da 70-åri­ge Dol­ly sy­ri­ske mi­li­ta­er den form for mis­si­ler. I Sy­ri­en er der for ti­den in­ten­se kam­pe mel­lem det sy­ri­ske re­gi­me og op­rø­re­re i stor­by­en Alep­po. Kam­pe­ne fo­re­går, sam­ti­dig med at USA har valgt at stop­pe de diplo­ma­ti­ske sam­ta­ler om vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en med Rusland. Iføl­ge USA be­ty­der be­slut­nin­gen dog ik­ke, at man drop­per må­let om fred.

»Vi op­gi­ver ik­ke det sy­ri­ske folk, og vi op­gi­ver ik­ke må­let om fred,« sag­de den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry i en ta­le i Bruxel­les i går. Par­ton som yn­gre var i New York for før­ste gang sam­men med en ve­nin­de, blev de to kvin­der nem­lig an­ta­stet af en mand. Ik­ke til salg In­te­ta­nen­de gik de to rundt i New Yor­ks ga­der og hav­ne­de til sidst i et om­rå­de, hvor by­ens va­ga­bon­der og prosti­tu­e­re­de holdt til.

»Vo­res ud­se­en­de gjor­de, at vi pas­se­de ret godt ind i om­rå­det, men det vid­ste vi ba­re ik­ke,« forta­el­ler hun nu i tv-pro­gram­met ’The Talk’ iføl­ge Tor­on­to Sun.

»Der kom en mand hen til os, og han vil­le vir­ke­lig ger­ne ha­ve mig med. Han tro­e­de, jeg var til salg, og at vi var prosti­tu­e­re­de. Jeg blev ved med at af­vi­se ham, men han blev ved,« ly­der det vi­de­re fra den dob­bel­te Oscar-no­mi­ne­re­de san­ger, der der­for tog en re­so­lut Til sidst stak jeg hån­den ned i min ta­ske, trak min pi­stol, pe­ge­de den mod ham og sag­de: »Hvis du rø­rer mig én gang til, vil jeg for­vand­le dig fra en ha­ne til en hø­ne«

Sam­ti­dig bad Rusland i går om po­li­tisk klog­skab. Den rus­si­ske tals­mand sag­de, at mi­li­ta­e­re ud­veks­lin­ger mel­lem USA og Rusland fort­sa­et­ter.

I FN op­for­dre­de man i går end­nu en gang par­ter­ne til at stop­pe de vold­som­me bom­bar­de­men­ter i Alep­po. FN øn­sker bl.a. at etab­le­re kor­ri­do­rer, så der kan kom­me hja­elp frem til de ci­vi­le, der er fan­get i by­en.

Kam­pe­ne fo­re­går på ga­de­plan ved fron­ten, der ad­skil­ler den op­rørs­kon­trol­le­re­de øst­li­ge del fra den re­ge­rings­kon­trol­le­re­de ve­st­li­ge del. be­slut­ning for at gen­ne man­den va­ek.

»Til sidst stak jeg hån­den ned i min ta­ske, trak min pi­stol, pe­ge­de den mod ham og sag­de: »Hvis du rø­rer mig én gang til, vil jeg for­vand­le dig fra en ha­ne til en hø­ne.« Han for­lod os li­ge så hur­tigt, som han var kom­met hen til os,« forta­el­ler Par­ton om epi­so­den.

Iføl­ge san­ge­ren har hun få­et sky­de­tra­e­ning for egen sik­ker­heds skyld – det blev sat i stand, ef­ter hun modt­og død­strus­ler for man­ge år si­den. Fem­me fa­ta­le For ny­lig for­tal­te hun tv-va­er­ten Jim­my Fal­lon om in­spira­tio­nen bag sit sig­na­tur­look.

»Da jeg var lil­le, ko­pi­e­re­de jeg mit ud­se­en­de ef­ter by­ens fem­me fa­ta­le. Hun var det smuk­ke­ste, jeg hav­de set, for­di hun hav­de al den ma­keup på, højt hår og stramt tøj. Det var alt, hvad jeg øn­ske­de mig,« lød det fra Jo­le­ne-stjer­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.