Ankla­gers op­før­sel ud­sa­et­ter hash-sag

BT - - NYHEDER -

CHRISTIANIA Skan­da­le. En me­get al­vor­lig sag. Tje­ne­ste­for­søm­mel­se. Det er nog­le af de ord, som for­sva­rer­ne i en straf­fesag om has­hhan­del på Christiania i går brug­te i Østre Lands­ret. Sa­gen ud­sa­et­tes nu, for­di for­sva­rer­ne kra­e­ver fle­re op­lys­nin­ger ef­ter en ankla­gers us­a­ed­van­li­ge op­før­sel.

»Vi vil ha­ve revl og krat frem,« si­ger en af dem, ad­vo­kat Hu­go Ste­in­metz. Ført bag ly­set Ankla­ge­ren blev man­dag sat fra be­stil­lin­gen af Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn. Hun er ble­vet in­ha­bil midt­vejs un­der sa­gen med 11 til­tal­te. År­sa­gen er, at hun har vej­ledt po­li­ti­vid­ner me­get grun­digt, in­den de skul­le af­hø­res i ret­ten – de har na­er­mest få­et in­struk­tio­ner i, hvad de skal for­kla­re:

»Ud­peg S. (ham med hund­en i Pus­her Stre­et)« har ankla­ge­ren for ek­sem­pel skre­vet til po­li­ti­a­gen­ter, in­den de skal af­hø­res om vi­deo­er op­ta­get på Christiania (i mai­len står den til­tal­tes ful­de navn, red.).

Des­u­den har hun – med en for­sva­rers ord – ført så­vel lands­ret­ten som for­sva­rer­ne bag ly­set. Hun skjul­te det re­el­le om­fang af hen­des vej­led­ning af vid­ner­ne.

Hen­des chef, vi­ce­statsad­vo­kat An­ders Ri­isa­ger, har da og­så be­kla­get over for ret­ten, at ankla­ge­ren gav bå­de ret­ten og for­sva­rer­ne fejl­ag­ti­ge op­lys­nin­ger.

På grund af dra­ma­et har lands­ret­ten be­slut­tet at ud­sa­et­te sa­gen til tors­dag i na­e­ste uge. Er det sket før? På man­dag skal an­kla­ge­myn­dig­he­den ta­ge stil­ling til en an­mod­ning om ak­tind­sigt fra for­sva­rer­ne.

De vil vi­de, om der og­så tid­li­ge­re, da sa­gen op­rin­de­ligt blev be­hand­let i by­ret­ten, var en lig­nen­de ta­et kon­takt mel­lem an­kla­ger og po­li­ti­vid­ner om, hvad de skul­le for­kla­re.

Den kon­kre­te sag ud­sprin­ger af po­li­tiets sto­re ak­tion ’Ope­ra­tion Nord­lys’, hvor ca. 80 men­ne­sker blev til­talt. Den gi­gan­ti­ske sag blev delt op i seks.

Og nu bo­rer for­sva­rer­ne i, om vid­ner og­så i de øv­ri­ge sa­ger har få­et le­den­de spørgs­mål, in­den de mød­te i ret­ten.

»Vi har brug for at vi­de, om der og­så er sket foru­re­ning i en el­ler an­den grad i de an­dre sa­ger,« si­ger ad­vo­kat As­ger Bag­ge-Jør­gen­sen – sa­ger­ne ha­en­ger nem­lig sam­men, på­pe­ger han.

Umid­del­bart er vi­ce­statsad­vo­kat An­ders Ri­isa­ger ik­ke enig. Men lands­ret­ten på­la­eg­ger ham at ta­ge stil­ling til den bre­de an­mod­ning om ak­tind­sigt og­så i de øv­ri­ge fem sa­ger se­ne­st na­e­ste tors­dag. Vi har brug for at vi­de, om der og­så er sket foru­re­ning i en el­ler an­den grad i de an­dre sa­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.