Spej­de­re får de­res egen ø

BT - - NYHEDER -

Spej­der­nes drøm om at om­dan­ne Mid­del­grunds­for­tet i Øre­sund til en ø for un­ge er ble­vet til vir­ke­lig­hed, ef­ter at Nor­dea-fon­den har valgt at støt­te pro­jek­tet med 120 mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver DR P4 Kø­ben­havn.

Der­med er vej­en ba­net for en ø, hvor spej­de­re og an­dre fril­uft­s­in­ter­es­se­re­de kan se frem til ad­ven­tu­re­løb i øens ki­lo­me­ter lan­ge ka­el­der­gan­ge, fril­ufts­kon­cer­ter, lej­r­tu­re med over­nat­ning i shel­ters og sva­e­ve­ba­ner over hav­ne­bas­si­net.

»Det er på man­ge må­der en drøm, der går i op­fyl­del­se for spej­der­ne,« si­ger Las­se Bo­lan­der, der er be­sty­rel­ses­for­mand for ung­dom­sø­en.

In­den ung­doms-øen kan ta­ges i brug for al­vor, skal det gam­le Sø­fort, som blev op­ført i 1890er­ne, to­tal­renove­res. I det fa­er­di­ge Sø­fort skal der blandt an­det etab­le­res et stort spi­se­hus og me­re end 500 sove­plad­ser bå­de in­de og ude.

Øen, der er ver­dens stør­ste ik­ke-land­fa­ste kun­sti­ge ø, for­ven­tes at bli­ve ind­vi­et i for­å­ret 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.