Kas­per Bech Hol­ten: Jeg fik pa­ra­noia

BT - - NYHEDER -

Kas­per Bech Hol­ten Sig­ne Fa­bri­ci­us. fik hun sit livs chok.

»Mit hjer­te gik na­er­mest i stå,« sag­de Line Baun Da­ni­el­sen i går og ud­dy­be­de: »Der var kys­se­bil­le­der. Der var bil­le­der, hvor jeg skif­ter en biki­ni­top. Der var bil­le­der, hvor jeg er på vej i po­o­len. Jeg hav­de ik­ke tid­li­ge­re op­t­rå­dt of­fent­ligt i biki­ni, og jeg hav­de ik­ke no­get øn­ske om det. Det var me­get kra­en­ken­de.«

Over­våg­nin­gen, hun blev ud­sat for, har sat sig si­ne spor.

»Jeg kig­ger mig over skul­de­ren, og jeg ta­en­ker over, hvor jeg ta­ger hen, og hvor­dan jeg ge­ba­er­der mig i pri­va­te sam­men­ha­en­ge,« for­tal­te Line Baun Da­ni­el­sen.

Der ven­tes at fal­de dom i Se og Hør-sa­gen 24. novem­ber. FORFULGT Se og Hørs tys-tys-kil­de over­vå­ge­de tid­li­ge­re ope­ra­chef Kas­per Bech Hol­tens kre­dit­kort, da han tog på hemmelig fe­rie med sin nye ka­e­re­ste ef­ter ko­nens død.

I 2008 tog han på en hemmelig rej­se med sin nye ka­e­re­ste for at slip­pe va­ek fra den mas­si­ve me­di­e­be­vå­gen­hed, der hav­de va­e­ret i for­bin­del­se med hans ko­ne Ka­mil­la Bech Hol­tens død.

»Vi be­slut­te­de os for at ta­ge va­ek, for­di det hav­de va­e­ret så vold­somt. Vi hav­de brug for et puste­rum og for at få fast jord un­der fød­der­ne. Me­die-da­ek­nin­gen – ik­ke mindst af sel­ve be­gra­vel­sen – hav­de va­e­ret vold­som. Der sad folk in­de i kir­ken og skrev, hvor­når jeg gra­ed, og hvor­når jeg tog min fars hånd. Der var jour­na­li­ster hjem­me og ban­ke på min dør. Vi hav­de brug for at kom­me va­ek,« for­tal­te Kas­per Bech Hol­ten.

Tu­ren gik via Zürich og Rom til den lil­le ita­li­en­ske by Soren­to. Kas­per Bech Hol­ten for­tal­te kun to per­so­ner, hvor han rej­ste hen. Den ene per­son var hans mor. Den an­den var hans se­kre­ta­er, som han hav­de fuld til­lid til.

Trods hem­me­lig­heds­kra­em­me­ri­et Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen blev par­ret dog fun­det med det sam­me af Se og Hør. År­sa­gen: Bla­det hav­de ad­gang til de­res kre­dit­kor­top­lys­nin­ger.

Da Se og Hør kom på ga­den, var der et kys­se­bil­le­de af par­ret på for­si­den.

Kas­per Bech Hol­ten kun­ne ik­ke be­gri­be, hvor­dan Se og Hør var i stand til at fin­de ham og hans nye ka­e­re­ste i Ita­li­en.

»Det før­te til pa­ra­noia. Jeg ta­enk­te: Hvis jeg ta­ger af sted på et an­det tids­punkt, kan jeg så over­ho­ve­det und­gå det?« sag­de den tid­li­ge­re ope­ra­chef tirs­dag i ret­ten i Glo­strup.

Han blev først be­kendt med over­våg­nin­gen, da BT rin­ge­de ham op i 2014, hvor over­våg­nings­skan­da­len rul­le­de. Der sad folk in­de i kir­ken og skrev, hvor­når jeg gra­ed, og hvor­når jeg tog min fars hånd. Der var jour­na­li­ster hjem­me og ban­ke på min dør. Vi hav­de brug for at kom­me va­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.