Po­li­ti­et luk­ker ro­ck­er­borg

BT - - NYHEDER -

SKYDEVÅBEN Med­lem­mer af ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels og ban­den Bla­ck Ar­my må i den kom­men­de tid ik­ke sa­et­te fo­den in­den­for i de­res klubhu­se i Oden­se. Fyns Po­li­ti har i går ud­stedt et ad­gangs­for­bud ved­rø­ren­de ro­ck­er­bor­gen på Pe­ter­s­min­de­vej og ban­de­klubhu­set på Ny­borg­vej. For­bud­det kom­mer ef­ter ransag­ning på adres­ser­ne i går.

Ved ransag­nin­ger­ne fandt po­li­ti­et to skydevåben, en kniv, en pe­ber­spray og fle­re slag­vå­ben. Fem ro­ck­e­re fra Hells An­gels og to ban­de­med­lem­mer fra Bla­ck Ar­my blev an­holdt.

Ad­gangs­for­bud­det be­ty­der, at de per­so­ner, som er om­fat­tet bli­ver straf­fet med fa­engsel, hvis de for­sa­et­ligt går ind i klubhu­se­ne. Fo­re­lø­big ga­el­der ad­gangs­for­bud­det i to uger. »Vi har nu fle­re gan­ge op­le­vet, at der er ble­vet skudt i Oden­se. Det er sim­pelt­hen ik­ke ac­cep­ta­belt med en ad­fa­erd, der ud­gør en po­ten­ti­el ri­si­ko for bor­ger­ne i by­en,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ben­ny Lin­de Lar­sen i en pres­se­med­del­el­se. An­mel­del­ser om sky­de­ri Po­li­ti­et me­ner, at det er de to grup­per, som står bag en ra­ek­ke epi­so­der, hvor der har va­e­ret an­mel­del­ser om sky­de­ri i Oden­se. 27. au­gust blev et med­lem af Hells An­gels ramt af skud i be­net på en tank­sta­tion på hjør­net af Ny­borg­vej og Ej­by­ga­de.

Knap to uger se­ne­re, den 9. sep­tem­ber, blev der af­fy­ret skud ved Hells An­gels’ klubhus på Pe­der­s­min­de­vej.

Po­li­ti­et er des­u­den fle­re gan­ge ryk­ket ud til an­mel­del­ser om skud i om­rå­det na­er Bla­ck Ar­my-klubhu­set på Ny­borg­vej.

Po­li­ti­et trop­pe­de op ved de to klubhu­se på Pe­ter­s­min­de­vej 20 og Ny­borg­vej 140 E i går mor­ges kl. 5. Or­dens­mag­ten vil va­e­re til ste­de på adres­ser­ne, ind­til for­bud­det ud­lø­ber el­ler bli­ver op­ha­e­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.