Kon­do­mer i rum­met

BT - - NYHEDER -

RUMFART Hvis et rumva­e­sen be­sø­ger jor­den, er det nød­ven­digt, at det ved, hvor­dan et kon­dom fun­ge­rer. Så­dan ly­der det i den vi­deo, som sven­ske RFSU har ud­gi­vet på de­res hjem­mesi­de. RFSU pro­du­ce­rer selv kon­do­mer og la­ver des­u­den Pizza Ja­mes Doo­han. Golf kampag­ner om sex og sam­liv til den sven­ske be­folk­ning.

Si­de­lø­ben­de med den ko­mi­ske vi­deo kan man på de­res hjem­mesi­de skri­ve sig på en li­ste, hvor man så støt­ter op om, at NASA skal ta­ge kon­do­mer med i rum­met.

Kampag­nen, der hed­der ’Swe­dish Spa­ce Con­dom’, spil­ler ik­ke kun på det ko­mi­ske. I vi­deo­en for­kla­rer RFSU blandt an­det og­så, hvor­dan kon­do­mer be­skyt­ter men­ne­sket mod HIV, og hvor­for vi ge­ne­relt skal bli­ve bed­re til at bru­ge pra­e­ven­tion. Scot­tys aske Le­go Lys­sva­erd Gu­i­tar Fa­mi­lie­fo­to Chris Had­fi­eld med sin gu­i­tar på rum­sta­tio­nen ISS. Di­nosaurk­nog­ler Hund­en Lai­ka

• I 1960er­ne spil­le­de sku­e­spil­ler Ja­mes Doo­han rol­len som Scot­ty i tv-se­ri­en 'Star Trek'. Ja­mes Doo­han dø­de i 2005, men i 2012, syv år se­ne­re, blev hans aske flø­jet op i rum­met, hvil­ket var et af hans sid­ste øn­sker, før han dø­de. • Bå­de men­ne­sker og dyr har va­e­ret i rum­met, og det kan man fak­tisk og­så si­ge, at di­nosau­rer­ne har. i 1985 tog astro­naut Loren Acton nem­lig en knog­le fra di­nosau­ren Mai­a­sau­ra med på en 8 da­ges NASA-mis­sion i rum­met. Før no­get men­ne­ske rej­ste ud i rum­met, hav­de vi al­le­re­de haft fle­re dyr i rum­met. En af dem var hund­en Lai­ka. i 1957 send­te Sov­je­tu­ni­o­nen hund­en op i rum­met i et for­søg på at te­ste sik­ker­he­den for men­ne­sker i rum­met. Lai­ka dø­de på rej­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.