Ja, det vil­le jeg gø­re, hvis jeg var i hans sko Nej, det vil­le kun­ne ud­lø­se et nyt valg

BT - - DEBAT -

SØ­REN ESPERSEN

i stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens sko, vil­le jeg la­ve en dron­nin­ger­un­de i er­ken­del­se af, at for­hand­lin­ger­ne re­elt er brudt sam­men. En­ten gør vi det nu, el­ler og­så gør vi det til jul, for­di Li­be­ral Al­li­an­ces par­ti­for­mand An­ders Samu­el­sen ri­ver ta­ep­pet va­ek. Hvor­for skal man sejpi­ne sig selv i tre må­ne­der, for at nå frem til no­get, som man al­le­re­de nu kan si­ge, ik­ke bli­ver an­der­le­des? En dron­nin­ger­un­de vil­le kun­ne clea­re luf­ten, og med den vil vi kun­ne se, om der er no­get, som de tre sto­re par­ti­er – Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti – vil­le ku nne fin­de ud af at la­ve sam­men. Nog­le re­for­mer el­ler an­det. I ste­det kan vi så for­hand­le på skrømt frem til jul.

HVIS JEG VAR

METTE ABILDGAARD HVAD VIL­LE DER kom­me ud af en dron­nin­ger­un­de? Jeg tror me­get vel, det kun­ne ri­si­ke­re at ud­lø­se et valg. Vi me­ner, at dan­sker­ne valg­te et nyt fol­ke­ting og ny re­ge­ring ved sid­ste valg. Det er alt­så ik­ke me­re end godt et år si­den. Vi har da et an­svar for at få tin­ge­ne til at fun­ge­re. JEG SYNES, AT nu må de der kamp­ha­ner ta­ge sig sam­men og ta­en­ke på, hvad der er bedst for Dan­mark. Og hvad der er bedst for det bor­ger­li­ge Dan­mark. Hvis ik­ke vi kan stå sam­men i den si­tu­a­tion, vi er i li­ge nu, hvor­dan skal vi så kun­ne le­ve­re en po­li­tik, som vi hver isa­er er ble­vet valgt på? Så synes jeg fak­tisk ik­ke, vi har gjort os fortjent til dan­sker­nes stem­mer, hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.