’ ’

BT - - DEBAT -

at An­ders Samu­el­sen me­ner det, han si­ger. Man­ge si­ger, at nej, han me­ner det nok ik­ke, men det tror jeg fuldt og fast på, at han gør. Nu har han sagt så man­ge gan­ge, at han har ta­enkt sig at ryk­ke ta­ep­pet va­ek un­der re­ge­rin­gen, hvis han ik­ke får fem pro­cent­po­int top­skat­te­let­tel­se. Vi har sagt, at det ik­ke kom­mer til at ske. Der­med bli­ver der jo ik­ke no­gen aftale.

JEG TROR PÅ,

Hvor­for skal man sejpi­ne sig selv i tre må­ne­der? VIL VIL IK­KE gå ind i et for­hand­lings­lo­ka­le, hvor vi bli­ver mødt med en pi­stol for vo­res tin­ding. Jeg vil ik­ke ac­cep­te­re, at vi er ul­ti­ma­ti­ve. Det er vi ik­ke. Vi vil ba­re ik­ke for­hand­le med en pi­stol for pan­den. Al­le par­ti­er har en gra­en­se, men det ta­ger man un­der for­hand­lin­ger­ne. Det er us­a­ed­van­ligt at kom­me med en gra­en­se på for­hånd.

os ind i et for­hand­lings­lo­ka­le, tror jeg, der er stør­re sand­syn­lig­hed for, at vi kan nå hin­an­den, end når folk pu­ster sig op i pres­sen og kom­mer med hår­de mel­din­ger. Det, der er så tragisk, er, at de re­el­le for­hand­lin­ger slet ik­ke er gå­et i gang. Jeg sav­ner lidt en tid, hvor det po­li­ti­ske hånd­va­erk var no­get, vi sat­te en ae­re i, og som blev udø­vet i for­hand­lings­lo­ka­let, og ik­ke ba­re var no­get, som gik på at kom­me med de mest op­sigtsva­ek­ken­de mel­din­ger i pres­sen. Jeg for­står godt Sø­ren Es­per­sens mel­ding, når man ser den i ly­set af, at An­ders Samu­el­sen si­ger, at han må­ske bur­de ha­ve va­el­tet Lars Løk­ke i au­gust må­ned. Men jeg vil ba­re op­for­dre al­le til at slå koldt vand i blo­det.

HVIS VI SA­ET­TER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.