Ra­e­ven hol­der ud­gan­ge åb­ne

I sin åb­nings­ta­le i går løftede stats­mi­ni­ste­ren lidt af slø­ret for re­ge­rin­gens ud­spil til et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem

BT - - DEBAT -

Tryg­hed for bo­li­ge­jer­ne er det mål, re­ge­rin­gen sig­ter mod, når de i dag frem­la­eg­ger de­res ud­spil til et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger. Det er ik­ke no­gen nem øvel­se at ud­ta­en­ke så­dan et sy­stem, for det kan groft sagt en­ten va­e­re en­kelt el­ler ret­fa­er­digt. Man må der­for for­ven­te, at re­ge­rin­gens ud­spil lan­der så ta­et på ret­fa­er­digt, som man kan kom­me uden at ska­be et ad­mi­ni­stra­tivt mon­ster.

In­teres­sant nok teg­ner der sig et ud­spil fra re­ge­rin­gens hånd, som man godt kan gå til valg på

STATS­MI­NI­STE­REN LØFTEDE TIRS­DAG kun lidt af slø­ret for re­ge­rin­gens ud­spil: Et for­bed­ret skat­te­stop (med det nu­va­e­ren­de er de sam­le­de ejen­doms­skat­ter nem­lig vok­set med 18 mia. kr. si­den 2001), skat­te­pro­cen­ter­ne – bå­de på grund­skyld og ejen­doms­va­er­di – skal sa­et­tes ned, og tryg­hed for nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re: »In­gen nu­va­e­ren­de bo­li­ge­je­re vil kom­me til at be­ta­le me­re end med de nu­va­e­ren­de skat­te­reg­ler. Og man­ge vil kom­me til at be­ta­le min­dre.« Men ef­ter 2020 tra­e­der de nye reg­ler i kraft ef­ter pla­nen. For­ud­sat selv­føl­ge­lig at man får ind­gå­et en aftale. IN­TERES­SANT NOK TEG­NER der sig et ud­spil fra re­ge­rin­gens hånd, som man godt kan gå til valg på. Det er fak­tisk og­så et over­bud, i for­hold til hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har meldt ud. Stats­mi­ni­ste­ren har der­med sta­dig en hel­gar­de­ret stra­te­gi, hvor han kan for­sø­ge at få slå­et valg­kul­le­ren ud af ho­ve­d­er­ne på Chri­sti­ans­borg og for­hand­le af­ta­ler på plads, men han kan og­så hol­de til at gå til valg på sin plan. Og­så det nye sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger. I hvert fald hvis den flig, vi fik at se tirs­dag, er ret­vi­sen­de i for­hold til det sam­le­de ud­spil. DE TØGER IK­KE mindst So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes in­ci­ta­ment tila t få sat flu­e­ben ud for det punkt i pla­nen, li­ge­som det vil­le va­e­re rart at få PSO-af­gif­ten af vej­en. Men Mette Fre­de­rik­sen be­nyt­te­de al­li­ge­vel ta­le­ti­den til at bran­de stats­mi­ni­ste­ren som lidt af en fi­f­ler i for­la­en­gel­se af sid­ste uges tal­krig. Hun sag­de nem­lig: »Lidt be­la­ert af er­fa­ring med den her re­ge­ring har jeg be­hov for at se be­reg­nin­ger­ne bag det, stats­mi­ni­ste­ren har sagt i dag.« S vil alt­så helt n edi for­ud s aet n in ger­ne un­der reg­ne­styk­ker­ne, før de for­hol­der sig en­de­ligt til for­sla­get, som jo alt­så og­så først pra­e­sen­te­res i dag. FRA KRI­STI­AN THU­LE­SEN Da­hl lød vur­de­rin­gen: »En­ten skal man ren­se luf­ten el­ler tra­ek­ke i ar­bejd­s­tø­jet. Ta­len i dag la­eg­ger op til, at vi tra­ek­ker i ar­bejd­s­tø­jet.« Men gør den nu og­så det? Bå­de før og ef­ter re­ge­rin­gen frem­lag­de sin 2025plan, lød det fra re­ge­rin­gens top­folk over bag­grunds­snak­ke, at ’nog­le’ vil­le kom­me til at be­ta­le me­re i bo­ligskat, men i dag lød det fra stats­mi­ni­ste­ren, at ’in­gen’ kom­mer til at be­ta­le me­re. En­ten har man be­vidst pe­get folk som mig i en for­kert ret­ning, el­ler og­så har man si­den pra­e­sen­ta­tio­nen af 2025-pla­nen re­vi­de­ret pla­nen, så den i dag vil frem­stå så at­trak­tivt, at man kan gå til valg på den – må­ske end­da til­tra­ek­ke va­el­ge­re på den. KONKLUSIONEN OVEN PÅ stats­mi­ni­ste­rens åb­nings­ta­le er, at ra­e­ven sta­dig hol­der al­le ud­gan­ge åb­ne. Løk­ke er kendt for at hol­de si­ne mu­lig­he­der åb­ne la­en­ge­re tid, end de fle­ste an­dre i en til­sva­ren­de si­tu­a­tion vil­le. Om han fin­der en vej ud af ka­o­set, vil ti­den vi­se.

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.