’Vi rej­ser os fra asken’

Kun få gen­stan­de over­le­ve­de flam­mer­ne, Ba­de­ho­tel i sid­ste da Svinkløv uge ned­bra­end­te. i ru­i­ner­ne, hvor BT har be­søgt et nyt Svinkløv va­ert­spar­ret skal rej­se sig

BT - - NYHEDER -

SER FREMAD Det er her­fra, vi kom­mer til at sty­re genop­byg­nin­gen. Vi kom­mer til gå i ru­i­ner­ne hver at dag, men det nyt­ter ik­ke no­get at va­e­re trist og nostal­gisk over det, der var. Vi må rej­se fra asken og se os fremad,« si­ger Toft-Han­sen. Ken­neth Kun af­fek­tions­va­er­di til­ba­ge Selv om ho­tel­let bra­end­te ned til grun­den, så slap én sa­er­lig gen­stand uskadt fra bran­den, sten­sik­ker og den får en plads i det nye det står ho­tel, når genop­ført i 2018. »Det ene­ste, der egent­lig over­le­ve­de bran­den, var en skul­p­tur i bron­ze af en da­me, som lig­ger og sla­en­ger sig. Hun kom­mer til at stå, hvor hun lå før; nem­lig ved ind­gan­gen i re­cep­tio­nen,« si­ger Ken­neth Bran­den og Toft-Han­sen. det ef­ter­føl­gen­de sluk­nings­ar­bej­de har re­sul­te­ret at det i, til­ba­ge­va­e­ren­de forv­re­det in­ven­tar står med sto­re, rød­li­ge af rust. pla­ma­ger Der­med er der kun af­fek­tions­va­er­di til­ba­ge, forta­el­ler Toft-Han­sen. Ken­neth »Der er nog­le ting af jern, f.eks. kok­kek­ni­ve­ne, der har stor be­tyd­ning for kok­ke­ne, ta­get og dem har de med sig. Men med­ta­get kni­ve­ne er ef­ter så bran­den, at de kan bru­ges, så ik­ke det er ude­luk­ken­de på grund af af­fek­tions­va­er­di­en, er ble­vet gemt,« at de for­kla­rer Ken­neth Toft-Han­sen. Par­ret har ik­ke selv fy­sisk va­e­ret ne­de i brandt­om­ten på grund af Et tykt lag aske da­ek­ker sta­dig ho­ved­par­ten af de sør­ge­li­ge re­ster ef­ter det, der ind­til for ni da­ge si­den var Svinkløv Ba­de­ho­tel. Va­ert­spar­ret og for­pag­ter­ne Ken­neth og Lou­i­se Toft-Han­sen kan kan­ten af so­k­len fra til det ned­bra­end­te ba­de­ho­tel spot­te en­kel­te sod­sva­er­te­de kaf­fe­kop­per og tal­ler­k­ner i ru­i­ner­ne. Bort­set fra få in­tak­te er der in­tet gen­stan­de til­ba­ge, som kan når det nye bru­ges, Svinkløv Ba­de­ho­tel pla­nen skal ef­ter stå klar i for­å­ret og alt skal så­le­des 2018 – byg­ges op på ny. »Alt bra­end­te ud. få Der er kun nog­le ting, som har over­le­vet. en­kel­te En sovse­kan­de, kop­per og tal­ler­k­ner. Det er ik­ke no­get, vi kan gen­bru­ge det nye ho­tel,« i si­ger Ken­neth ToftHan­sen. Trods det tri­ste syn af brandt­om­ten for­sø­ger han og hu­stru­en Lou­i­se at be­va­re op­ti­mis­men frem og gej­sten mod den lan­ge der ven­ter. genop­fø­rel­ses­fa­se, »An­nek­set, den der del af ho­tel­let, lig­ger ta­et­test på sta­dig, van­det, står her og der har vi etab­le­ret kon­tor. nedstyrt­nings­fa­ren fra spa­er og jern­sta­en­ger, der som det ene­ste me­re end en tit­ter me­ter op over ru­i­ner­ne. »Det er fak­tisk kun po­li­tiets brand­tek­ni­ke­re, som har va­e­ret ne­de i brandt­om­ten, der og det var dem, fi­ske­de bron­zeskul­p­tu­ren os. Vi hav­de op til en no­gen­lun­de hvor hun idé lå, og om, så fandt de hen­de os,« forta­el­ler Ken­neth til Toft-Han­sen. I spid­sen for det nye Svinkløv El­lers er Ken­neth og Lou­i­se ToftHan­sen her­me­tisk luk­ke­de de­res øn­sker om­kring og pla­ner for det nye Svinkløv Ba­de­ho­tel, har sagt som par­ret ’ja tak’ til at stå i spid­sen for. Ka­er­lig­hed til ho­tel­let Det er dog ik­ke no­get, Ken­neth la­der sig ToftHan­sen hid­se op af. Tva­er­ti­mod, forta­el­ler han. »Må­ske er der nog­le en­kel­te, har be­gå­et en der tan­ke­torsk, og har va­e­ret på som jagt ef­ter ting, få med de kun­ne hjem, men jeg tror folk gør egent­lig, det af et godt hjer­te. der De per­so­ner, kom i da­ge­ne ef­ter og som bran­den, sta­dig kom­mer for at se, hvad her­til der er til­ba­ge, det af ka­er­lig­hed de gør til ste­det, for­di har haft brug for de at be­ar­bej­de sor­gen på en el­ler an­den må­de. Det jeg ik­ke klan­dre vil no­gen for. Det vi­ser ba­re, hvor me­get ste­det be­ty­der folk og de lo­ka­le, for og det kan vi kun sa­et­te pris på,« si­ger Ken­neth ToftHan­sen. Der er nog­le ting af jern, f.eks. kok­kek­ni­ve­ne, der har stor be­tyd­ning for kok­ke­ne, og dem har de ta­get med sig. Men kni­ve­ne er så med­ta­get ef­ter bran­den, at de ik­ke kan bru­ges »Det vil vi slet ik­ke Vi ud med li­ge nu. er sin­di­ge men­ne­sker her i Nord­jyl­land, og vi over­ve­jer vi mel­der nø­je, en hel in­den mas­se ud. Det er vi må se på, no­get, når vi har sat os med fon­den bag ned Svinkløv og di­ver­se myn­dig­he­der,« si­ger Ken­neth ToftHan­sen. Nog­le da­ge ef­ter frem, bran­den kom det at Nord­jyl­lands sa­et­te Po­li­ti måt­te hjem­me­va­er­net øje til at hol­de med brandt­om­ten, for­di ’tro­fa­eja­e­ge­re’ hav­de sne­get sig om­rå­det ind på og stjå­let ting som ret­ma­es­sigt fra ru­i­nen, til­hø­rer Ken­neth Lou­i­se Toft-Han­sen og Svinkløv. og fon­den bag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.