Bla­est va­ek

BT - - NYHEDER -

VINDSTYRKE at va­e­re to­talt spa­er­ret af bi­ler og mo­tor­cyk­ler om­kring klok­ken fem, men der var in­gen bi­ler i går, så jeg har ind­tryk af, at folk har ta­get det al­vor­ligt,« si­ger Dit­te Sø­bro, der er per­so­na­le- og øko­no­mi­ansvar­lig på et ho­spi­tal dre­vet af or­ga­ni­sa­tio­nen La­e­ger Uden Gra­en­ser, i ho­ved­sta­den Port-au-Prin­ce til Ritzau. For syg til at sø­ge ly Øjet af den vold­som­me or­kan ram­te først den ve­st­li­ge spids af Hai­ti og en ra­ek­ke kyst­by­er, her­i­blandt ba­de­by­en Port-Sa­lut, hvor en per­son, der var for syg til at sø­ge ly for or­ka­nen, blev dra­ebt.

Van­det tru­er man­ge by­er så­vel som slu­m­om­rå­det i lan­dets ho­ved­stad, Port-au-Prin­ce, hvor der al­le­re­de er fal­det vold­som regn nat­ten til tirs­dag.

Al­le­re­de in­den stormen ram­te, var der over­svøm­mel­ser i 11 kom­mu­ner, op­ly­ser en tals­mand for Hai­tis ci­vil­for­svar.

»Vi har al­le­re­de set dø­de. Folk, som var på ha­vet. Der er sav­ne­de folk. De respek­te­re­de ik­ke vars­ler­ne. De har mi­stet li­vet,« sag­de den mid­ler­ti­di­ge pre­mi­er­mi­ni­ster Jo­ce­ler­me Pri­vert, mens den vold­som­me at­lan­ter­havsor­kan ru­ske­de den fat­tig­ste na­tion på den ve­st­li­ge halv­kug­le.

Når Mat­t­hew har truk­ket sit øde­la­eg­gen­de spor gen­nem Hai­ti, fort­sa­et­ter den mod Cu­ba og vi­de­re mod det sy­døst­li­ge USA, hvor sta­ter­ne Fl­o­ri­da og North Ca­ro­li­na al­le­re­de er gå­et i und­ta­gel­ses­til­stand.

Mat­t­hew hav­de esti­me­re­de mid­del­vin­de på 65 m/s og mid­del­vin­de på he­le 75 m/s, da den ram­te ky­sten. Gra­en­sen for or­kan går ved 32,6 m/s.

De volds­om­ste vin­de op­tra­e­der li­ge om­kring or­ka­nens øje – den så­kald­te øjemur - men helt ud til 65 km fra Mat­t­hews cen­ter bla­e­ser det med mid­del­vin­de af or­kanstyr­ke. Ri­si­ko for ko­le­raud­brud Enor­me regn­ma­eng­der fulg­te i kølvan­det på Mat­t­hew, mens or­ka­nen lang­somt ar­bej­de­de sig nord­på­og for­år­sa­ge­de over­svøm­mel­ser.

Tu­sind­vis af men­ne­sker er evaku­e­ret, og nød­hja­elp­sor­ga­ni­sa­tio­ner ad­va­rer om ri­si­ko for ef­ter­føl­gen­de ko­le­raud­brud. Hai­ti er i for­vej­en tyn­get i knae af et kraf­tigt jord­s­ka­elv, der i 2010 for­år­sa­ge­de sto­re øde­la­eg­gel­ser og ko­ste­de me­re end 200.000 men­ne­ske­liv. Tu­sin­der le­ver sta­dig i telt­lej­re, og lan­det rå­der kun over få res­sour­cer til at hånd­te­re end­nu en stor na­tur­ka­ta­stro­fe. Hai­ti er det fat­tig­ste af lan­de­ne i Det Ca­ri­bi­ske Hav, og en svag re­ge­ring og skrø­be­li­ge le­ve­stan­dar­der gør lan­det ek­stra ud­sat un­der na­tur­ka­ta­stro­fer. Vi har al­le­re­de set dø­de. Folk, som var på ha­vet. Der er sav­ne­de folk. De respek­te­re­de ik­ke vars­ler­ne. De har mi­stet li­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.