Den lø­ben­de oste­hand­ler

BT - - NYHEDER -

MOTION

»Jeg el­sker at cyk­le og er med på ’Pa­ri­ser­hol­det’. Vi er nog­le styk­ker, som mø­des i Farum hver søn­dag året rundt og kø­rer Nord­s­ja­el­land tyndt. Jeg spil­ler og­så sta­dig lidt fod­bold og el­sker en øl bag­ef­ter og det so­ci­a­le samva­er, som jeg al­tid har sat højt,« si­ger han. Vig­tigst at va­e­re med Svend Pe­der­sen er ud­la­ert me­je­rist, så sprin­get fra pøl­se­vogn til oste­for­ret­ning var ik­ke så stort.

»Jeg kend­te den tid­li­ge­re oste­hand­ler. Vi spil­le­de kort sam­men, og han var en af mi­ne gam­le kun­der ved pøl­se­vog­nen,« si­ger Svend Pe­der­sen, der i man­ge år løb i Dy­re­ha­ven sam­men med tre fod­bold­kam­me­ra­ter fra Slan­gerup.

»De er desva­er­re stop­pet, men min ko­ne er al­tid med. Hun er tro­fast til­sku­er, og E-da­gen er al­tid en fest­dag,« si­ger han.

Den lø­ben­de oste­hand­lers bed­ste tid i na­tio­nalsko­ven er 1 ti­me og Motion er en livs­stil for mig. Jeg får sva­ert ved at und­va­e­re Ere­mi­ta­ge­lø­bet, men på et tids­punkt bli­ver det nok for hårdt 6 mi­nut­ter. Det var den­gang, ru­ten var 13,8 km (si­den 1983 har den va­e­ret 13,3 km, red.).

»Nu er det sva­ert at kom­me un­der halvan­den ti­me. Men det med ti­den be­ty­der ik­ke no­get. Nu er det ba­re gla­e­den ved at va­e­re med. Ople­ve stem­nin­gen i sko­ven og ny­de det so­ci­a­le samva­er bag­ef­ter. En god frokost ef­ter lø­bet er en vig­tig del af fe­sten,« si­ger han. En livs­stil Hvor la­en­ge han fort­sa­et­ter som oste­hand­ler i Land­skro­na­ga­de, ved han end­nu ik­ke.

»Li­ge­som med motion er mit ar­bej­de en livs­stil. Langt de fle­ste kun­der er fa­ste kun­der, og jeg ny­der at stå her,« si­ger 35-års-ju­bila­ren med start­num­mer 11.590 i Dy­re­ha­ven på søn­dag.

Det er sta­dig mu­ligt at til­mel­de sig det 48. Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Du kan la­e­se me­re og til­mel­de dig på elob.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.