BLEV SONNYS SKAEBNE

BT - - NAVNE -

30 ÅR I MORGEN Knap to tred­je­de­le af sit nu 30-åri­ge liv har san­ge­ren og dan­se­ren Son­ny Fre­die-Pe­der­sen brugt på at un­der­hol­de an­dre. Han var blot 11 år, da han før­ste gang to­ne­de frem på de dan­ske tvska­er­me i dan­se-do­ku­men­ta­ren ’In­gen Slin­ger i Val­sen’ på DR1.

Men at stå i rampelyset lig­ger til hans fa­mi­lie, og der har al­drig rig­tig va­e­ret tvivl om, hvil­ken kar­ri­e­re­vej Son­ny Fre­die-Pe­der­sen, der tors­dag 6. ok­to­ber fyl­der 30 år, vil­le va­el­ge. Ryt­me i mo­der­ma­el­ken Som bar­ne­barn af dan­sesko­lestif­te­ren Fre­die Pe­der­sen og søn af dan­se­par­ret Mi­ck­ey og Søs Fre­die-Pe­der­sen fik han ryt­mer og chas­se­er ind med mo­der­ma­el­ken, og sam­men med søste­ren Gi­gi har han si­den vun­det fle­re dan­ske og nor­di­ske mester­ska­ber i sport­s­dans.

I 2005 kun­ne dan­sker­ne føl­ge med i fa­mi­li­ens liv i tv-pro­gram­met ’Fa­mi­li­en Pe­der­sen – fra lakgulv til blokvogn’.

Men det er ik­ke kun at dan­se, Son­ny Fre­die-Pe­der­sen fø­ler sig kal­det til. Sam­men med søste­ren Gi­gi har han og­så ud­gi­vet mu­sik i duo­en Bro­t­her+Si­ster, og som so­list har han blandt an­det ud­gi­vet al­bum­met ’In­ter­na­tio­nal’ i 2012 og med­vir­ket i det dan­ske me­lo­di­grand­prix.

Gen­nem åre­ne er det og­så ble­vet til rol­ler i fle­re dan­ske op­sa­et­nin­ger af mu­si­cals for Son­ny Fre­die-Pe­der­sen. Kar­ri­e­re i Los An­ge­les De se­ne­ste år har en­tertai­ne­ren bo­et i Los An­ge­les i USA, hvor han dri­ver et dan­se­a­ka­de­mi for dan­ske og eu­ro­pa­ei­ske ele­ver, og han har des­u­den op­t­rå­dt som dan­ser i det ame­ri­kan­ske ’Vild med dans’ og ved det pre­sti­ge­fyld­te Oscar-show.

»Der er man­ge mo­men­ter i min kar­ri­e­re, som jeg pri­ser højt, men umid­del­bart tror jeg helt sim­pelt, at det er det fak­tum, at jeg nu igen­nem 20 år har va­e­ret ak­tiv i un­der­hold­nings­bran­chen, jeg er mest stolt af.

Det er der ik­ke man­ge på min al­der der kan pra­le af, og sam­ti­dig har jeg så for­må­et at ska­be en kar­ri­e­re og for­ret­ning i USA. Det er ik­ke en nem bran­che, så det er jeg nu en­gang rig­tig stolt af,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.