Så­dan er det at va­e­re ny­bagt far

Rap­pe­ren L.O.C. var bå­de ae­ng­ste­lig og lyk­ke­lig op til føds­len af søn­nen Con­stan­tin

BT - - TV/RADIO - /ritzau/FOKUS

I slut­nin­gen af sep­tem­ber blev Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler og Li­am O’Con­nor fora­el­dre for før­ste gang.

Li­ge op til ter­mi­nen for­tal­te den den­gang vor­den­de far til Ritzau Fokus, at han føl­te sig ae­ng­ste­lig og lyk­ke­lig på sam­me tid.

»Jeg prø­ver li­ge­som med alt, der fo­re­lig­ger af ar­bej­de, at for­be­re­de mig så godt, at jeg ba­re skal mø­de op. Jeg gør mig ik­ke rig­tig no­gen idé om, hvor­dan det kom­mer til at fun­ge­re,« sag­de han i mid­ten af sep­tem­ber.

Nu er lil­le Con­stan­tin så en­de­lig kom­met til ver­den, og der­for kan rap­pe­ren nu forta­el­le DR, hvor­dan det så er at va­e­re far.

»Det er godt ind­til vi­de­re,« si­ger rap­stjer­nen i DR3-indsla­get ’Jeg er L.O.C. Spørg mig om alt’.

Ef­ter­føl­gen­de får den in­te­ta­nen­de rap­per stuk­ket en ba­by­duk­ke i ar­me­ne som sub­sti­tut for lil­le Con­stan­tin, og ads­purgt, hvad han gør for at få søn­ni­ke til at sove, sva­rer han stor­gri­nen­de. »Gi­ver ham til sin mor.« L.O.C. er kendt for si­ne hård­kog­te tek­ster om da­mer og druk, men om søn­ni­ke en dag må lyt­te til fars ly­rik, har stjer­nen end­nu ik­ke ta­get stil­ling til.

»Det ved jeg ik­ke end­nu. Det aner jeg ik­ke,« ly­der det fra rap­pe­ren.

Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler har for ny­lig skre­vet, at hun snart vil de­le et bil­le­de af par­rets ny­fød­te søn på In­s­ta­gram, og iføl­ge L.O.C. bli­ver det et sja­el­dent fo­to af søn­ni­ke.

In­gen ’In­s­ta­gram-ba­by’

Ads­purgt, om Con­stan­tin skal va­e­re en så­kaldt ’In­s­ta­gram-ba­by’, sva­rer rap­pe­ren promp­te: »Over­ho­ve­det ik­ke.« Til stor over­ra­skel­se for of­fent­lig­he­den an­non­ce­re­de den 34-åri­ge Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler i maj un­der hash­tag­get »ja, vi er sam­men igen«, at hun ven­te­de barn med den 37-åri­ge rap­per.

I som­me­ren 2015 be­kendt­gjor­de par­ret nem­lig, at de skul­le skil­les.

»Det er drøm­me­ba­by­en og drøm­mes­ce­na­ri­et for os beg­ge to, og vi er sinds­sygt stol­te og gla­de,« sag­de hun ef­ter­føl­gen­de til Ritzau Fokus.

Det er godt ind­til vi­de­re L.O.C., rap­per og ny­bagt far

ARKIVFOTO: AS­GER LADEFOGED

Om lil­le Con­stan­tin må hø­re fars tek­ster, har rap­pe­ren end­nu ik­ke be­slut­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.