Før han for­lod Dan­mark: Bie­ber i dansk mu­sik­s­tu­die

BT - - TV/RADIO -

Man­dag af­ten var Justin Bie­ber på be­søg i det dan­ske mu­sik­s­tu­die Med­ley Stu­dios, og det var en af­slap­pet ver­dens­stjer­ne, der kig­ge­de for­bi.

In­den te­e­na­gei­do­let sent man­dag tog til Am­ster­dam, lag­de han så­le­des vej­en for­bi Med­ley Stu­dios på Vester­bro i Kø­ben­havn. Det be­kra­ef­ter Jakob Gro­th, der er pro­du­cer og stu­dio ma­na­ger ved Med­ley Stu­dios over for BT.

»Hans securi­ty-folk kon­tak­te­de os først på ef­ter­mid­da­gen, og så kom han el­lers for­bi he­r­in­de,« for­kla­rer Jakob Gro­th til BT og forta­el­ler, at Bie­ber sam­men med pro­du­ce­ren og sangskri­ve­ren Sø­ren Mik­kel­sen brug­te fem ti­mer på at ar­bej­de med nog­le af si­ne eg­ne idéer. Der kom alt­så desva­er­re in­gen num­re med dansk del­ta­gel­se ud af ses­sio­nen, for­kla­rer Jakob Gro­th.

Med­ley Stu­dios var gla­de for be­sø­get, og det blev da og­så be­ma­er­ket af de an­dre i stu­di­et, at der var en ver­dens­stjer­ne på be­søg. Men den 22-åri­ge ca­na­di­er var helt ne­de på jor­den.

»Han var sød og helt li­ge­som al­le de an­dre kunst­ne­re, vi har her­ne­de. Han spi­ste bå­de med og drak kaf­fe, in­den vi sag­de far­vel,« ly­der det.

Med­ley Stu­dios har før haft sto­re nav­ne på be­søg. Bl.a. Prin­ce og Ra­dio­he­ad har va­e­ret for­bi stu­di­et på Vester­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.