OP­GI­VER DRØMOM STORKLUB

Ef­ter han har sagt ja til end­nu et lu­kra­tivt job i ør­ken­sta­ten Qa­tar, er­ken­der Mi­cha­el Laud­rup, at han al­drig bli­ver tra­e­ner i en eu­ro­pa­ei­sk storklub. Men bli­ver han dansk land­stra­e­ner? BT har spurgt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Der er kun 20 job i Eng­land og 20 job i Spa­ni­en. Nu er jeg kom­met til et an­det land, og skal man ha­ve et stort job i Eng­land, skal man ha­ve gjort et godt job net­op i Eng­land. Så den stør­re klub i Eng­land skul­le jeg ha­ve haft ef­ter det før­ste år i Swan­sea, og det sto­re job i Spa­ni­en, skul­le jeg ha­ve haft ef­ter Ge­ta­fe MI­cha­el Laud­rup

I sin ak­ti­ve kar­ri­e­re op igen­nem 1980er­ne og 1990er­ne bar Mi­cha­el Laud­rup tu­sind­vis af dan­ske fod­bold­fans’ drøm­me på skul­dre­ne un­der det mør­ke hår. Og han le­ve­de op til det. Må­ske ik­ke al­tid på lands­hol­det i de se­ne­re år, men we­e­kend ef­ter we­e­kend, når fjern­sy­net blev ta­endt med sig­nal fra en­ten Camp Nou el­ler Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu. Med si­ne sy­le­spid­se stik­nin­ger, lob­ben­de af­le­ve­rin­ger og kø­le­skabs­dri­blin­ger var Laud­rup den fi­ne­ste re­pra­e­sen­tant for dansk fod­bold på det al­ler­hø­je­ste ni­veau.

En stor del af drøm­me­ne og am­bi­tio­ner­ne på hans veg­ne fulg­te der­for med, da Laud­rup gik fra ba­nen til ba­en­ken og blev tra­e­ner. Laud­rup var Dan­marks chan­ce for at få en tra­e­ner i FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Man­che­ster Uni­ted el­ler Ar­se­nal. De helt sto­re klub­ber, kort sagt.

Laudrups eget mål var da og­så de sam­me klub­ber, are­na­er og adres­ser, som ud­gjor­de hans dag­lig­dag som spil­ler. Han vil­le vin­de de stør­ste tit­ler, tra­e­ne de dyg­tig­ste spil­le­re og spil­le den bed­ste fod­bold.

I dag – 16 år in­de i tra­e­n­er­kar­ri­e­ren – er den tid over­stå­et. Fra tra­e­ner­ba­en­ken i sit nye job i Qa­ta­r­klub­ben Al-Rayy­an er­ken­der Mi­cha­el Laud­rup, at han ik­ke op­når fly­ve­til­la­del­se til fod­bol­dens øver­ste luft­lag. De tra­e­ne­ram­bi­tio­ner, bå­de Laud­rup selv og så man­ge dan­ske fod­bold­fans hav­de på hans veg­ne, går ik­ke i op­fyl­del­se. Han bli­ver al­drig tra­e­ner i en af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber.

»Jeg tror ik­ke på det la­en­ge­re. For det før­ste, for­di det ta­ger la­en­ge­re tid at op­byg­ge sig til det. Der er kun 20 job i Eng­land og 20 job i Spa­ni­en. Nu er jeg kom­met til et an­det land, og skal man ha­ve et stort job i Eng­land, skal man ha­ve gjort et godt job net­op i Eng­land. Så den stør­re klub i Eng­land skul­le jeg ha­ve haft ef­ter det før­ste år i Swan­sea, og det sto­re job i Spa­ni­en, skul­le jeg ha­ve haft ef­ter Ge­ta­fe,« si­ger Mi­cha­el Laud­rup i det­te eks­klu­si­ve in­ter­view med BT. Den loven­de be­gyn­del­se Det he­le be­gynd­te el­lers så loven­de. Laud­rup hav­de stor suc­ces i sit før­ste job som as­si­stent­tra­e­ner for Mor­ten Ol­sen på det dan­ske lands­hold, og da han ef­ter­føl­gen­de over­tog ch­eftra­e­nerjob­bet i Brønd­by, pe­ge­de det og­så den rig­ti­ge vej. Der var ud­s­ving, men et mester­skab, en po­kal­ti­tel – end­da i sam­me sa­e­son – og et spil, der til ti­der var fe­jen­de flot, be­tød al­li­ge­vel, at Laud­rup for­lod den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn med skin­det på na­e­sen – og me­re til.

Al­li­ge­vel gik der et år, in­den det na­e­ste skridt blev ta­get. Et skridt, der var så op­lagt som to-tal­let i en 1-2-kom­bi­na­tion. Laud­rup skul­le ’hjem’ til Spa­ni­en, hvor den und­se­e­li­ge Madrid-klub Ge­ta­fe stod klar med åb­ne ar­me. Al­le­re­de 10 må­ne­der se­ne­re vri­ste­de Laud­rup sig fri af om­fav­nel­sen i jag­ten på no­get stør­re ef­ter stor suc­ces i isa­er den span­ske po­kal­tur­ne­ring og den he­den­gang­ne UEFA Cup. Rut­sje­ba­ne­tu­ren Men det blev al­drig sa­er­lig me­get stør­re. Kor­te op­hold i først rus­si­ske Spartak Moskva og si­den på fe­ri­eø­en Mall­orca blev i bed­ste fald pa­ren­te­ser og i va­er­ste fald be­gyn­del­sen på et si­despor i Laudrups tra­e­n­er­kar­ri­e­re.

Først i Swan­sea i 2012 kom der igen ret­ning og re­sul­ta­ter ind i bil­le­det, og pra­e­cis som i ti­den ef­ter Ge­ta­fe, blev Laud­rup, da suc­ce­sen var på sit hø­je­ste, sendt mod de helt sto­re klub­ber i Spa­ni­en og Eng­land. Man­che­ster Uni­ted, Man­che­ster Ci­ty, Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid.

You na­me it! Ryg­ter­ne om­kring Laudrups tra­e­ner­frem­tid har al­tid va­e­ret man­ge og am­bi­tiø­se.

Men da frem­gang blev til til­ba­ge­gang og sej­re til ne­der­lag, røg Laud­rup ud i Swan­sea. Og da ryg­te­møl­len stop­pe­de med at kø­re, drat­te­de han ik­ke af i en eu­ro­pa­ei­sk storklub. I ste­det stod Laud­rup af i Qa­tar, hvor han nu er til­ba­ge for an­den gang. Langt fra bå­de Eng­land og Spa­ni­en.

»Uan­set hvad hold­nin­gen er, har jeg haft tre tra­e­nerjob i de to stør­ste liga­er i ver­den. Det er der ik­ke man­ge dan­ske­re, der har prø­vet. Så er der selv­føl­ge­lig no­gen, der vil si­ge: ’Det

Det er he­le hi­sto­ri­en om ’skal, skal ik­ke’. Nu er jeg her, og hvad der sker om et, to el­ler tre år, er ik­ke til at si­ge. Det har me­get va­e­ret et ti­m­ings­pørgs­mål Mi­cha­el Laud­rup

er da klart. Du er Mi­cha­el Laud­rup’. Men der har va­e­ret man­ge sto­re fod­bold­spil­le­re i Dan­mark gen­nem ti­den. Og de har ik­ke tra­e­net i Spa­ni­en el­ler Pre­mi­er Le­ague og op­nå­et no­get hi­sto­risk i to af de tre klub­ber,« si­ger Mi­cha­el Laud­rup. Land­stra­e­nerjob­bet Igen­nem si­ne 16 år som tra­e­ner har Mi­cha­el Laud­rup truf­fet utal­li­ge valg. Bå­de til og fra. Han har sagt ja til klub­ber som Spartak Moskva, Lek­hwiya, hans før­ste klub i Qa­tar, og nu Al-Rayy­an, mens han har tak­ket nej til en klub som At­léti­co Madrid – i 2009, da klub­ben var langt fra nu­ti­dens styr­ke – og ik­ke mindst til det dan­ske lands­hold.

Det er kon­tro­ver­si­el­le valg, som der kan sa­et­tes spørgs­måls­tegn ved. Og det gø­res der og­så. For Laudrups tra­e­n­er­kar­ri­e­re har ik­ke ta­get den drej­ning, de fle­ste fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re hav­de hå­bet el­ler for­ven­tet. Ef­ter han i fe­bru­ar 2014 blev fy­ret i Swan­sea, har Laud­rup ta­get en be­slut­ning. Han øn­sker ik­ke at ta­ge ro­ret i en min­dre klub i et af de sto­re fod­bold­lan­de for på den må­de at ar­bej­de sig op mod et stør­re job. »Det har jeg prø­vet,« si­ger han. Laud­rup vil i ste­det vin­de kam­pe, spil­le om tit­ler og be­ta­les der­ef­ter. Det ef­ter­la­der job, som det han nu har ta­get i Qa­tar, mens dø­ren luk­kes til de klas­si­ske fod­bold­na­tio­ner i Eu­ro­pa. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, hvor det ef­ter­la­der dét job, han vil va­e­re fa­vo­rit til, hver ene­ste gang det

bli­ver le­digt, ind­til den dag han indstil­ler tra­e­n­er­kar­ri­e­ren. Hvad med det dan­ske land­stra­e­nerjob? Er det og­så en luk­ket dør nu?

»Det er en god hi­sto­rie hver gang (land­stra­e­ner­po­sten er i spil, red.). Det er jeg åben­bart hver gang, uan­sat hvor lang tid jeg prø­ver at hol­de mig va­ek fra me­di­er­ne. Nu ved jeg godt, jeg har la­vet tv-ar­bej­de, så det er ik­ke så­dan, at jeg gem­mer mig va­ek. Men det er hel­ler ik­ke så­dan, at jeg op­sø­ger det. Al­li­ge­vel kan jeg se, at det sta­dig kom­mer i TV Avi­sen, når Mi­cha­el Laud­rup ta­ger her­ud (til Qa­tar, red.). Det er jo, når man kig­ger helt nøg­ter­nt på det, lidt gro­tesk. Men det er he­le hi­sto­ri­en om ’skal, skal ik­ke’. Nu er jeg her, og hvad der sker om et, to el­ler tre år, er ik­ke til at

si­ge. Det har me­get va­e­ret et ti­m­ings­pørgs­mål (om­kring land­stra­e­ner­po­sten, red.). Men så­dan er det,« si­ger Laud­rup og åb­ner en dør på klem til den dag, Åge Ha­rei­de ik­ke la­en­ge­re står i spid­sen for de rød­hvi­de. Det sid­ste job? Ti­den er imid­ler­tid en fak­tor, hvis Mi­cha­el Laud­rup no­gen­sin­de skal ind­ta­ge den dan­ske land­stra­e­ner­post. Man­dag un­der­skrev han en to­årig aftale med Al-Rayy­an, men selv om der er mas­ser af sand i Qa­tar, er der ik­ke ube­gra­en­se­de ma­eng­der af det til­ba­ge i Laudrups ti­meg­las. Kan det her va­e­re dit sid­ste tra­e­nerjob? »Jeg har sagt, jeg ik­ke vil va­e­re tra­e­ner til jeg er 60. Men jeg er kun 52. Ik­ke 58. Når det så er sagt, synes jeg ik­ke, det vil va­e­re rig­tigt at sid­de på min før­ste dag og si­ge, at det sik­kert bli­ver mit sid­ste job. Jeg ved det ik­ke. Jeg ta­ger det he­le skridt for skridt. Nu har jeg sagt ja til at kom­me til­ba­ge til Qa­tar, og det er det vig­tig­ste. Jeg ved ik­ke, hvor jeg er om en hånd­fuld år. Nog­le gan­ge tror man, man ved, hvad man skal. Men så aen­drer det he­le sig på få da­ge. Så­dan er fod­bold­ver­de­nen.«

Så­dan har og­så Laudrups tra­e­n­er­kar­ri­e­re va­e­ret. Da han for tre år si­den hav­de stor suc­ces i Pre­mi­er Le­ague, hav­de in­gen reg­net med, at han i dag skul­le sid­de i sit an­det tra­e­nerjob i Qa­tar. Li­ge­som en vis an­den navn­kun­dig her­re, har og­så Mi­cha­el Laudrups ve­je vist sig uransa­ge­li­ge.

FO­TO: AFP Mi­cha­el Laud­rup blev man­dag pra­e­sen­te­ret som ny tra­e­ner for Al-Rayy­an i Qa­tar. Et valg, man ik­ke hav­de set kom­me for ba­re få år si­den, da dan­ske­ren kon­stant blev na­evnt som kan­di­dat, når Eu­ro­pas stor­klub­ber var på jagt ef­ter en tra­e­ner.

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen er fulgt med Mi­cha­el Laud­rup til Qa­tar. La­es me­re i BT og på bt.dk/sport i de kom­men­de da­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.