Laudrups eg­ne bens­pa­end

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MI­CHA­EL LAUD­RUP BLI­VER na­ep­pe no­gen­sin­de tra­e­ner i en af de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa, er­ken­der han i dag over for BT.

Der­med kan de vir­ke­lig in­ter­es­san­te spe­ku­la­tio­ner om hans tra­e­ner­frem­tid, når kon­trak­ten med Al-Rayy­an ud­lø­ber, be­gra­en­ses til at om­fat­te den dan­ske land­stra­e­ner­post, hvil­ket i høj grad er Mi­cha­el Laudrups egen skyld i kraft af de valg, han har ta­get gen­nem kar­ri­e­ren. I SIT IN­TER­VIEW med BTs Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen er­ken­der han så­le­des, at han har haft til­bud fra min­dre desti­na­tio­ner, som han ik­ke har fun­det in­ter­es­san­te, for­di der blandt an­det var ta­le om klub­ber, der skul­le ’ka­em­pe for hvert po­int’, hvil­ket han al­le­re­de har prø­vet i bå­de Swan­sea ’og spe­ci­elt Ge­ta­fe’. Skul­le han va­e­re kom­met i spil til et af de sto­re job, skul­le det va­e­re sket ef­ter net­op de to op­hold, el­ler ef­ter end­nu en tur i en mel­lem­klub, hvil­ket han imid­ler­tid ik­ke har øn­sket. Han har ik­ke øn­sket at ta­ge den lan­ge se­je vej til top­pen, ef­ter de før­ste for­søg mis­lyk­ke­des.

Det lig­ner en til­stå­el­ses­sag fra Mi­cha­el Laud­rup, og for­kla­rin­gen lig­ger da og­så i en li­ge linje i for­hold til hans hid­ti­di­ge tra­e­n­er­kar­ri­e­re, hvor hans job uden und­ta­gel­se er slut­tet kon­flikt­fyldt og har ef­ter­ladt ind­tryk­ket af en tra­e­ner, der ik­ke har vil­let bø­je sig for an­dres øn­sker. Det har va­e­ret Mi­cha­el Laudrups vej el­ler ud­vej­en, og hans kar­ri­e­re har et langt styk­ke hen ad vej­en va­e­ret hi­sto­ri­en om en mand, der hver­ken har or­ket kon­flik­ter, in­tri­ger el­ler kom­pro­mis­ser, men hel­le­re har ta­get af­ske­den før tid. MAN KAN MENE, det har va­e­ret den let­te løs­ning. Det har ba­re ik­ke gjort det let­te­re for Mi­cha­el Laud­rup at in­dyn­de sig på Eu­ro­pas dy­re­ste fod­bol­dadres­ser. Tva­er­ti­mod har det vist sig som hans eg­ne bens­pa­end.

Med an­dre ord har han som tra­e­ner ik­ke kun­net drib­le sig uden om pro­ble­mer­ne ale­ne i kraft af sit ta­lent, så­dan som han kun­ne som spil­ler. Og ta­ck­lin­ger­ne har al­drig va­e­ret hans for­ce.

Da Mi­cha­el Laud­rup i fe­bru­ar 2014 blev fy­ret i Swan­sea, var det fjer­de gang på stri­be, at han for­lod en klub før tid og ef­ter kon­tro­ver­ser med klub­le­del­sen. Før det hav­de han des­u­den for­ladt Brønd­by ef­ter et langt og us­kønt for­hand­lings­for­løb med da­va­e­ren­de for­mand Per Bjer­re­gaard, og he­le hans tra­e­n­er­kar­ri­e­re ba­e­rer pra­eg af, at han er kom­met i pro­ble­mer, når han er ble­vet ud­for­dret på de in­dre linjer af si­ne eg­ne klubpra­esi­den­ter, sport­s­che­fer el­ler be­sty­rel­ses­for­ma­end. NU STÅR HAN så for an­den gang i Qa­tar, og må­ske slut­ter det her. Må­ske slut­ter den på det dan­ske lands­hold en­gang i frem­ti­den. Men på top­pen af Eu­ro­pa slut­ter den na­ep­pe.

Li­ge­som det er hans eget valg at blåstemp­le el­ler i det mind­ste stil­tien­de Som tra­e­ner har han ik­ke kun­net drib­le sig uden om pro­ble­mer­ne ale­ne i kraft af sit ta­lent, så­dan som han kun­ne som spil­ler at ac­cep­te­re et sty­re, der har det an­strengt med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, og som støt­ter be­va­e­gel­ser, som vi her be­teg­ner som ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner, er det hans eget valg at ha­ve for­val­tet sin kar­ri­e­re, så­dan som han har gjort. Han har valgt ik­ke at ta­ge den lan­ge vej mod den top, hvor han i man­ge år var som spil­ler, og det valg har han selv­føl­ge­lig haft lov at ta­ge.

Men jeg ae­r­grer mig per­son­ligt over, at vi al­drig fik set ham ta­ge de na­tur­li­ge skridt op ad kar­ri­e­re­sti­gen i ste­det for hver gang at sty­re ind i de kon­flik­ter, der får hans tra­e­ner­ger­ning til at frem­stå me­get skyg­ge­fuld. MOR­TEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.