KLOGE ÅGE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NÅR SANDHEDEN SKAL FREM Dansk fod­bold er bed­re end norsk fod­bold. Det har dan­ske­re va­e­ret eni­ge med sig selv om stort set al­tid, men den­ne gang er det alt­så en nord­mand, der kom­mer med den til­sy­ne­la­den­de kloge hold­ning. Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de skal end ik­ke bru­ge tid på at ta­en­ke over det – han er helt klar i ma­e­let.

»I øje­blik­ket synes jeg, at dansk fod­bold er for­an Nor­ge og Sve­ri­ge. Med fø­rer­hol­det FC Kø­ben­havn som det bed­ste hold i Skan­di­navi­en i øje­blik­ket. Det er der in­gen tvivl om. Man så det og­så i Par­ken mod Club Brug­ge, at det er et sta­er­kt hold, når det kø­rer,« si­ger Åge Ha­rei­de til BT.

Åge Ha­rei­de har selv sat streg un­der, at han me­ner det, når han si­ger, at dansk fod­bold er et styk­ke for­an de nor­di­ske kon­kur­ren­ter. Trods Ro­sen­borgs su­ve­ra­e­ne sa­e­son i Tip­pe­liga­en, som hol­det al­le­re­de har vun­det og fø­rer med 20 po­int, har han ik­ke fun­det plads til hver­ken klub­bens dan­ske top­sco­rer, Chri­sti­an Gyt­kja­er, el­ler an­fø­rer Mi­ke Jen­sen. Stor for­skel Til gen­ga­eld har han ud­ta­get seks spil­le­re fra FC Kø­ben­havn.

»Jeg synes, der er stor for­skel på de to hold. Ro­sen­borg for­må­e­de ik­ke at kva­li­fi­ce­re sig til Eu­ro­pa Le­ague. Der er den for­skel, at FCK er me­get sta­erk og sta­bil som hold. Jeg tror og­så, at Su­per­liga­en er me­get me­re ja­evn og me­get hår­de­re end den nor­ske Tip­pe­liga,« si­ger Ha­rei­de og ud­dy­ber det syns­punkt.

»Jeg tror, at de an­dre 13 hold i Su­per­liga­en løf­ter de­res ni­veau, når de mø­der FCK, og de mø­der FCK mindst to gan­ge. I top­pen er TRE RANGLISTER FIFAS VERDENSRANGLISTE 41. Sve­ri­ge, 677 po­int 46. Dan­mark, 637 po­int 70. Nor­ge, 487 po­int UEFAS LAN­DE-KOEFFICIENTLISTE: 18. Dan­mark, 21,750 po­int 20. Sve­ri­ge, 19,725 po­int 23. Nor­ge, 18,325 po­int UEFAS KLUBKOEFFICIENTLISTE: 62. FC Kø­ben­havn, 28,350 po­int 89. Mol­de FK, 20,165 po­int 103. Malmö FF, 16,945 po­int det hår­de­re kam­pe end i Sve­ri­ge og Nor­ge. De sven­ske og nor­ske liga­er er me­re uja­ev­ne. De er ac­cep­tab­le i top­pen, men de bli­ver me­get rin­ge, når du kom­mer la­en­ge­re ned i ta­bel­len.«

Det er alt­så dansk fod­bold, der iføl­ge Åge Ha­rei­de er ud­bry­de­ren i det nor­di­ske felt. Og mest af alt på grund af klub­fod­bol­den, hvor FC Kø­ben­havn i øje­blik­ket ny­der stor suc­ces og­så i Eu­ro­pa. Men for­kla­rin­gen på det dan­ske for­spring er og­så, at de go­de spil­le­re kom­mer i ge­ne­ra­tio­ner.

»Vi er små lan­de. Nor­ge og Dan­mark har fem mil­li­o­ner men­ne­sker, og så kan det hand­le lidt om ge­ne­ra­tio­ner. Vi har en rig­tig fin ge­ne­ra­tion i Dan­mark, og det ser man og­så på lands­hol­det. Der var et godt U21hold for nog­le år si­den. Det kan svin­ge lidt med ge­ne­ra­tio­ner­ne i små lan­de. I for­hold til det øko­no­mi­ske har FCK sto­re mus­k­ler til at hand­le. Det hand­ler om at ram­me de rig­ti­ge, når man skal kø­be spil­le­re. Det er en sva­er op­ga­ve,« si­ger Ha­rei­de. Nor­ske bag­ma­end Og når vi så har hejst Dan­ne­brog og åb­net en Hof i ren be­gej­string over, hvor­dan dansk fod­bold an­gi­ve­ligt er et par skridt for­an de nor­di­ske kon­kur­ren­ter, kan vi kig­ge på to af bag­ma­en­de­ne. For på lands­hol­det er det nor­ske Åge Ha­rei­de, der sty­rer de dyg­tig­ste dan­ske­re, og i FC Kø­ben­havn er det li­ge så nor­ske Stå­le Sol­bak­ken, som di­ri­ge­rer med Su­per­liga­ens fø­rer­hold. »Det er ba­re en til­fa­el­dig­hed. Så­dan er det ba­re gå­et. Vi har beg­ge na­e­sten ope­re­ret me­re uden for Nor­ge end i Nor­ge. Det er sjovt, og det er rig­tig fint at ar­bej­de i dansk fod­bold nu, for det vir­ker som om, der er man­ge po­si­ti­ve ting at ta­ge med sig. Spe­ci­elt med de un­ge dren­ge, som spil­ler nu,« si­ger Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.