SU­PER SI­STO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BARCA-DRAEBER Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de er en mand med pro­ble­mer i dis­se da­ge. Luksuspro­ble­mer. For han va­der i dan­ske spil­le­re med fast spil­le­tid på de­res klubhold, og i går kun­ne han for før­ste gang se end­nu én af dem an til tra­e­nin­gen på Hels­in­gør Sta­dion. Og ho­ved­per­so­nen var ik­ke en sva­er mand at fin­de. Man kun­ne ba­re føl­ge strøm­men af jour­na­li­ster, der vil­le i snak med ham. Pio­ne Si­sto er nem­lig en po­pu­la­er her­re ef­ter for­nem­me pra­e­sta­tio­ner for Cel­ta Vi­go.

Si­sto er for før­ste gang un­der Åge Ha­rei­de ud­ta­get til det dan­ske lands­hold, og of­fen­siv­spil­le­ren, der den­ne som­mer skif­te­de FC Midtjyl­land ud med span­ske Cel­ta Vi­go, har gjort sig fortjent via flot­te pra­e­sta­tio­ner og mål i li­ga­en. Ik­ke mindst mod stor­klub­ben Bar­ce­lo­na i søn­da­gens 4-3-sejr, hvor han sam­men med Da­ni­el Wass tri­um­fe­re­de.

Net­op må­let mod Bar­ce­lo­na var et unikt øje­blik for den un­ge midtjy­de.

»Det er et af kar­ri­e­rens høj­de­punk­ter. Det var en in­tens kamp. I hvert fald til slut. Det var en fed dag at sco­re på. Det er stort at kom­me til ud­lan­det for før­ste gang. Og så til Spa­ni­en, hvor der er højt tem­po. Det var det, jeg hå­be­de på. Det var det, jeg hav­de brug for. Det kan kun ud­vik­le mig,« si­ger Si­sto om sin for­ry­gen­de start for Cel­ta Vi­go. Trø­je­byt­te med ver­dens­me­ster Ef­ter sej­ren over Bar­ce­lo­na hev Si­sto da og­så fat i en af Bar­ce­lo­na-spil­ler­ne. Må­let og sej­ren skul­le fore­vi­ges, og han fik fat i Ge­rard Piques trø­je ef­ter kam­pen.

»Li­ge­som alt an­det, så spør­ger man jo ba­re. Det er et godt min­de. Det kun­ne ha­ve va­e­ret hvem som helst. Jeg har set al­le Bar­ce­lo­na-spil­ler­ne spil­le, si­den jeg var lil­le, så det vil­le va­e­re stort, li­ge me­get hvem jeg fik. Det var li­ge ef­ter kam­pen. Han (Pique, red.) sag­de ik­ke så me­get, men jeg for­står hel­ler ik­ke så me­get af, hvad han si­ger,« gri­ner Si­sto, der end­nu ik­ke er kom­met i gang med det span­ske sprog.

Si­sto er ef­ter sin go­de start i Cel­ta kom­met på man­ges la­e­ber i Spa­ni­en og re­sten af Eu­ro­pa, men han for­nem­mer ik­ke rig­tig selv hy­pen om­kring ham.

»Jeg kan ik­ke rig­tig la­e­se, hvad der fo­re­går, og for at va­e­re ae­r­lig er jeg hel­ler ik­ke så­dan en, der er så me­get til det, men jeg kan godt for­nem­me, at jeg er fal­det godt til, og det er enormt vig­tigt for en spil­ler, der for før­ste gang er kom­met til ud­lan­det,« for­kla­rer han om sin nye si­tu­a­tion. Selv­til­lid og ny rol­le For det er ik­ke la­en­ge si­den, at han ka­em­pe­de med spil­let i FC Midtjyl­land i den dan­ske Su­per­liga, in­den han gen­fandt for­men og fik drøm­meskif­tet til Cel­ta. Og på re­kord­tid pra­este­rer han på hø­je­ste ni­veau mod Bar­ce­lo­na.

»Jeg tror på mig selv, og jeg ved, at jeg godt kan. Det hand­ler om at va­e­re kon­cen­tre­ret og tro på sig selv. Det er gå­et sta­er­kt. Vi har en trup med man­ge go­de spil­le­re og isa­er på min po­si­tion. Jeg har hel­dig­vis gjort det godt og vist tra­e­ne­ren (Edu­ar­do Be­rizzo, red.), at jeg kan va­e­re med. Han har haft til­lid til mig, og det har va­e­ret alt­af­gø­ren­de for, at jeg har få­et de her kam­pe,« si­ger han.

Nu ven­ter to VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe med det dan­ske lands­hold, og Si­sto mang­ler end­nu at få de­fi­ne­ret Jeg tror på mig selv, og jeg ved godt, at jeg godt kan. Det hand­ler om at va­e­re kon­cen­tre­ret og tro på sig selv Det er stort at kom­me til ud­lan­det for før­ste gang. Og så til Spa­ni­en, hvor der er højt tem­po. Det var det, jeg hå­be­de på. Det var det, jeg hav­de brug for. Det kan kun ud­vik­le mig sin rol­le på hol­det, der ik­ke spil­ler med de kan­ter, hvor Si­sto nor­malt gør sig til. En mu­lig rol­le bag an­gri­ber­ne vir­ker som en mu­lig­hed.

»Jeg skal ha­ve en fin snak med Åge for at hø­re na­er­me­re om, hvor­dan han ser på tin­ge­ne. Det er før­ste gang, jeg er med un­der Åge, og li­ge­som før­ste gang, jeg var med un­der Mor­ten Ol­sen, hand­ler det om at for­stå den her må­de at spil­le fod­bold på. Det er an­der­le­des, og det skal jeg selv­føl­ge­lig la­e­re. Og ta­ge tin­ge­ne der­fra.«

ONSDAG 5. OK­TO­BER 2016 22. au­gust mod Le­ga­nes – 66 mi­nut­ter på ba­nen 27. au­gust mod Re­al Madrid – 5 mi­nut­ter på ba­nen 10. sep­tem­ber mod At­léti­co Madrid – 15 mi­nut­ter på ba­nen 18. sep­tem­ber mod Osas­u­na – 14 mi­nut­ter på ba­nen 21. sep­tem­ber mod Spor­ting Gi­jon – 75 mi­nut­ter på ba­nen 25. sep­tem­ber mod Es­pa­ny­ol – 90 mi­nut­ter og 1 mål 2. ok­to­ber mod Bar­ce­lo­na – 90 mi­nut­ter og 1 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.