VM i va­e­ske­ba

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HEDEBØLGE Pyyyhra­mi­der­ne! De geo­me­tri­ske skøn­he­der tår­ner sig gan­ske vist op i Egyp­ten og ik­ke i Qa­tar, men Pre­ben Kri­sten­sens ud­brud i pa­ro­di­en af Dron­ning Mar­gret­he i et af Li­nie 3’s man­ge shows fin­der og­så an­ven­del­se i op­takt­s­snak­ken til VM i lan­de­vejs­cyk­ling i Do­ha. Var­men en­der po­ten­ti­elt med at va­e­re et stort pro­blem med tem­pe­ra­tu­rer op imod 40 gra­der, når ver­dens­mester­ska­ber­ne af­vik­les i den ri­ge ør­ken­stat 9.-16. ok­to­ber – med linje­lø­bet som sid­ste og stør­ste be­gi­ven­hed.

Ryt­ter­ne på det dan­ske lands­hold er ik­ke vant til så ek­stre­me for­hold. Men de har for­be­redt sig så godt, som det over­ho­ve­det er mu­ligt un­der kyn­dig vej­led­ning af Lars Ny­bo, pro­fes­sor i in­te­gre­ret fy­si­o­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der blandt an­det for­sker i tem­pe­ra­tur­re­gu­le­ring og om­gi­vel­ser­nes ind­fly­del­se på pra­e­sta­tions­ev­nen.

Fem af de seks ud­tag­ne ryt­te­re, Chri­stop­her Juul-Jen­sen, Lars Bak, Sø­ren Kragh An­der­sen, Magnus Cort og Mi­cha­el Mør­køv, har al­le va­e­ret in­den­for og cyk­le i et spe­ci­elt kli­marum, hvor ter­mome­te­ret kan blin­ke rø­de­re end fø­rer­trøj­en i Vu­el­ta a Es­paña. I det­te til­fa­el­de 41 gra­der. Ryt­ter­ne har des­u­den få­et be­sked på at la­eg­ge tra­e­nings­pas in­den­dørs, og når de sid­der dér på hjem­me­tra­e­ne­ren, skal det ger­ne fo­re­gå med van­ter, hue og mas­ser af tøj på krop­pen. Lars Ny­bo for­kla­rer: »Vi prø­ver at vaen­ne ryt­ter­ne til var­men hjem­me­fra. Når de kø­rer in­tenst, bli­ver var­me­ba­lan­cen et pro­blem, der po­ten­ti­elt sa­et­ter en be­gra­ens­ning på den fy­si­ske ud­fol­del­se.«

Ryt­ter­ne tra­e­der cir­ka 300 watt i gen­nem­snit over et løb af la­en­ge­re di­stan­ce som linje­lø­bet. Den hø­je in­ten­si­tet øger var­me­pro­duk­tio­nen i krop­pen og som føl­ge der­af krop­pens tem­pe­ra­tur.

Krop­pen skil­ler sig af med var­men igen, når sve­den for­dam­per, el­ler når krop­pen kø­les ned af vin­den, men ved høj luft­tem­pe­ra­tur som i Qa­tar sva­ek­kes krop­pens mu­lig­he­der for det. For at kom­me af med var­men sen­der hjer­tet en stor ma­eng­de blod ud til hu­den. Det øger ar­bejds­ma­eng­den for hjer­tet og hjer­te­ryt­men. Der­for bli­ver ud­hol­den­he­den min­dre. Husk drik­ke­dun­ken For ryt­ter­ne ga­el­der det og­så om at hu­ske drik­ke­dun­ken.

»Va­e­ske­ba­lan­cen ud­gør ik­ke et pro­blem i en­kelt­star­ten, for­di det er så kortva­rigt, men det kan den gø­re i linje­lø­bet, hvis ik­ke ryt­ter­ne sør­ger for at drik­ke nok,« si­ger Lars Ny­bo og fort­sa­et­ter:

»Esti­ma­tet er, at de kom­mer til at sve­de halvan­den til to li­ter i ti­men i Qa­tar, men de kan mak­si­malt op­ta­ge 1,2 li­ter va­e­ske i ti­men. Der­for bli­ver de en smu­le de­hy­dre­re­de. Det be­hø­ver ik­ke va­e­re det sto­re pro­blem, men hvis fel­tet bli­ver split­tet i ato­mer, og ryt­ter­ne ik­ke kan få ad­gang til va­e­ske fra de­res hold­bi­ler, bli­ver det en ud­for­dring for ryt­ter­ne at hol­de va­e­ske­ba­lan­cen.«

Hvis krop­pen kom­mer i va­e­ske­un­der­skud, går det ud over alt li­ge fra pra­e­sta­tions­ev­nen i den mil­de grad til krop­pens ev­ne til at re­gu­le­re tem­pe­ra­tu­ren. Når ryt­ter­ne dét sta­die, bli­ver det po­ten­ti­elt far­ligt. Eks­per­ter hol­der øje med vej­ret I den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on UCI er man op­ma­er­k­som på pro­ble­met med var­men. I en med­del­el­se på sin hjem­mesi­de skri­ver uni­o­nen, at en grup­pe på fi­re eks­per­ter, Dr. An­ton Za­sa­da, Dr. Olaf Schu­ma­cher, Dr. Sé­ba­stien Ra­ci­nais og Dr. Ju­an Ma­nu­el Alons, dag­ligt kom­mer til at vur­de­re vej­r­ud­sig­ten og be­tyd­nin­gen her­af i VM-da­ge­ne. To UCI-re­pra­e­sen­tan­ter kom­mer des­u­den til at la­ve en ra­ek­ke test med ter­mi­ske ap­pe­ra­ter.

Hvis tem­pe­ra­tu­ren vur­de­res for høj, er uni­o­nen vil­lig til at for­ko­te ru­ten i Do­ha på 257,5 ki­lo­me­ter til ba­re 150 ki­lo­me­ter ved at ska­e­re den nord­li­ge del af ru­ten va­ek.

Iføl­ge Lars Ny­bo aen­drer det ik­ke det sto­re, når det kom­mer til fy­si­o­lo­gi­en.

»Det kom­mer ik­ke til at ha­ve no­gen ef­fekt på det med var­me­ba­lan­cen, for så snart man kom­mer over en halv ti­mes fy­sisk ud­fol­del­se, be­gyn­der pro­ble­mer­ne po­ten­ti­elt at ind­tra­ef­fe. De­hy­dre­ring og en lav va­e­ske­ba­lan­ce kan og­så bli­ve et pro­blem med 150 ki­lo­me­ter, hvis man ik­ke ta­en­ker sig om. Men jo la­en­ge­re lø­bet er, de­sto stør­re bli­ver ud­for­drin­gen selv­føl­ge­lig og­så,« si­ger han.

UCI kom­mer des­u­den til at le­ve­re vand og is til samt­li­ge hold, der del­ta­ger ved VM, og man indsa­et­ter to mo­tor­cyk­ler i lø­bet, som kun får til op­ga­ve at kø­re rundt med vand­dun­ke til ryt­ter­ne, der nor­malt skal ned i hold­bi­len bag fel­tet og hen­te dem el­ler ’gri­be’ dem, når de drø­ner i høj fart for­bi en med­hja­el­per i si­den af vej­en.

Lars Ny­bo har tid­li­ge­re la­vet et forsk­nings­for­søg i Qa­tar med 20 fod­bold­spil­le­re med af­sa­et i ver­dens­mester­ska­ber­ne i fod­bold, der skal af­vik­les i ør­ken­sta­ten i 2022. For ham er det ik­ke nyt, at tem­pe­ra­tu­ren er høj i Qa­tar, men han un­drer sig over, at det til­sy­ne­la­den­de er til­fa­el­det i UCI.

»Man kan mene, at det er lidt ama­tør­ag­tigt, at UCI først nu be­gyn­der at snak­ke om at for­kor­te ru­ten, for­di kom­mis­sa­e­rer­ne lan­der og fin­der ud af, at der er varmt. Det bur­de de ha­ve ta­get med i de­res over­vej­el­ser om pla­ce­ring af VM for la­en­ge si­den,« si­ger Lars Ny­bo. In­gen pa­nik­løs­ning Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on af­vi­ser, at det er en pa­nik-løs­ning på fal­de­re­bet, hvis uni­o­nen aen­drer på ru­tens sam­men­sa­et­ning på grund af ek­stre­me tem­pe­ra­tu­rer.

»Vi har i no­get tid dis­ku­te­ret mu­lig­he­den for at for­kor­te eta­pen og den mest re­le­van­te til­gang til var­men i Qa­tar. Det kom­mer ik­ke som no­gen over­ra­skel­se for os og er ik­ke en pa­nik­hand­ling i sid­ste øje­blik. For ek­sem­pel har Esti­ma­tet er, at de kom­mer til at sve­de halvan­den til to li­ter i ti­men i Qa­tar, men de kan mak­si­malt op­ta­ge 1,2 li­ter va­e­ske i ti­men Lars Ny­bo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.