Lan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

vi for ik­ke så lang tid si­den ryk­ket mester­ska­ber­ne, der ty­pisk fin­der sted i sep­tem­ber, til ok­to­ber, hvor var­men er me­re ac­cep­ta­bel,« skri­ver UCI i et svar til BT.

»Det er des­u­den ik­ke nyt med cy­kel­løb i Qa­tar. Hol­de­ne har i åre­vis del­ta­get i Tour of Qa­tar, Abu Dha­bi og Du­bai og ved, hvor­dan de skal for­be­re­de sig til for­hol­de­ne,« BAGEOVN ly­der det vi­de­re i sva­ret fra UCI.

»Der er for­skel­li­ge ting, man kan gø­re. Nu bor jeg hel­dig­vis i Spa­ni­en og har der­for vaen­net mig lidt til de hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Der er selv­føl­ge­lig ik­ke så varmt som i Qa­tar, men det hav­de trods alt va­e­ret no­get helt an­det, hvis jeg hav­de bo­et i Dan­mark til dag­lig.«

»Men en af de ting, jeg gør for at for­be­re­de mig, er, at jeg fly­ver til Qa­tar i bed­re tid, i for­hold til hvad HVOR­DAN PÅVIRKER VAR­MEN I QA­TAR VED ENKELTSTART OG LINJELØB? ENKELTSTART: Ved en­kelt­star­ter med en ty­pisk va­rig­hed på 30-75 mi­nut­ter bli­ver krop­pen umid­del­bart ud­sat for den stør­ste var­me­stress. I Qa­tar bli­ver det Chri­stop­her Juul-Jen­sen, som skal ud i kam­pen mod uret på 40 ki­lo­me­ter i Do­ha, og han skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at den kon­stan­te kraftud­fol­del­se øger kro­p­s­var­men. På grund af de hø­je tem­pe­ra­tu­rer er det sva­e­re­re at få sam­me kraft ud af be­ne­ne. LINJELØB: For­di ryt­ter­ne kø­rer i et felt, er der bed­re mu­lig­hed for at re­sti­tu­e­re un­der­vejs, end der er i en­kelt­star­ten. Det mind­sker po­ten­ti­elt kro­p­stem­pe­ra­tu­ren, for­di en høj kraft­ud­lad­ning fo­re­kom­mer min­dre kon­stant, men omvendt bli­ver va­e­ske­ba­lan­cen vig­ti­ge­re at hol­de styr på, for­di ryt­te­ren er i gang over fle­re ti­mer. HVAD SKAL MAN DRIK­KE I VAR­MEN? Salt­hol­di­ge drik­ke an­be­fa­les un­der kon­kur­ren­ce – isa­er til at­le­ter, der sve­der me­get. Ved be­gi­ven­he­der, som va­rer la­en­ge­re end en ti­me, er det des­u­den en god idé at ta­ge elek­tro­lyt­ter i form af tab­let­ter, der er med til at hol­de salt­ba­lan­cen in­takt. KIL­DE: UCIs fol­der ’Be­at The He­at’

»Ja, der skal drik­kes me­get me­re vand. Jeg kom­mer til at drik­ke rig­tig me­get vand ude på ru­ten. Nu kør­te jeg Vu­el­ta­en tid­li­ge­re på året, og der var da­ge, hvor det var me­get varmt – jeg hå­ber, at den er­fa­ring kan hja­el­pe mig på VM-ru­ten. Jeg har smagt lidt på var­men og ma­er­ket, hvad det gør ved min krop. Men når det er sagt, hå­ber jeg selv­føl­ge­lig sta­dig på, at det ik­ke bli­ver alt for varmt i Qa­tar.« »De er ud­ma­er­ke­de. Det bli­ver

»Umid­del­bart tror jeg, at det vil­le va­e­re godt for mig, for­di jeg sta­dig er så ung og ik­ke har prø­vet så man­ge af de lan­ge ru­ter. Så det vil­le må­ske va­e­re en for­del, hvis ru­ten me­re min­de­de om eta­pe i ek­sem­pel­vis Vu­el­ta­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.