Tin­kov-svi­ner til Con­ta­dor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL OG IN­GEN TAK Ti­den som ejer af et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold er ved at va­e­re for­bi for Oleg Tin­kov, men det vil­le lig­ne den kon­tro­ver­si­el­le rus­ser dår­ligt at sni­ge sig ube­ma­er­ket ud af bag­dø­ren. Det er da og­så no­get af en af­skeds­sa­lut, Tin­koff-eje­ren sen­der af­sted mod Al­ber­to Con­ta­dor, der har va­e­ret hol­dets sto­re Tour de Fran­ce­håb, si­den da­va­e­ren­de hol­de­jer Bjar­ne Ri­is hen­te­de ham i 2011.

I et in­ter­view med hjem­mesi­den cycling­news.com bli­ver Oleg Tin­koff spurgt om sit for­hold til hol­dets an­den stjer­ne­ryt­ter Pe­ter Sa­gan, og han be­nyt­ter lej­lig­he­den til at gi­ve Con­ta­dor en over­ha­ling.

»Jeg hav­de et me­get va­er­re for­hold til Con­ta­dor, men det gra­ve­de me­di­er­ne al­drig rig­tig i. I vir­ke­lig­he­den hav­de jeg slet ik­ke no­get for­hold til ham. Jeg respek­te­rer ham som ryt­ter, men som per­son ap­pel­le­re­de han al­drig rig­tig til mig. Jeg kan ik­ke li­de ham.«

»De fle­ste ryt­te­re på hol­det kan ik­ke li­de ham. Til sidst hav­de han et dår­ligt for­hold til na­e­sten al­le på na­er sin lil­le span­ske grup­pe,« si­ger Oleg Tin­kov.

33-åri­ge Al­ber­to Con­ta­dor hav­de en skuf­fen­de sa­e­son, hvor han ud­gik af Tour de Fran­ce og blev num­mer fi­re i Vu­el­ta a Es­paña. En hal­ten­de and Det hårdt sat­sen­de Trek-hold har al­li­ge­vel gi­vet ham en kon­trakt for de kom­men­de to sa­e­so­ner, men Tin­kov me­ner, at spa­ni­e­ren bur­de stop­pe om­gå­en­de.

»Jeg tror, han bli­ver en hal­ten­de Jeg tror, han bli­ver en hal­ten­de and. Han kom­mer til at se ånds­svag ud. I Vu­el­ta­en blev han sat af de fi­re el­ler fem bed­ste ryt­te­re, men na­e­ste år bli­ver det de 20 bed­ste and. Han kom­mer til at se ånds­svag ud. I Vu­el­ta­en blev han sat af de fi­re el­ler fem bed­ste ryt­te­re, men na­e­ste år bli­ver det de 20 bed­ste.«

»Jeg tror ik­ke, han no­gen­sin­de kom­mer til at vin­de en Grand Tour igen,« spår Oleg Tin­kov.

Team Tin­koff si­ger far­vel med en an­den­plads på ver­dens­rang­li­sten for hold, og at det ik­ke blev til en sam­let sejr, skyl­des ude­luk­ken­de Con­ta­dors skuf­fen­de re­sul­ta­ter, me­ner den af­gå­en­de hol­de­jer.

»Jeg er sur over, at vi ik­ke vandt Wor­ld Tou­ren, for­di han (Con­ta­dor, red.) en­ten styr­te­de, var syg el­ler ud­gik.«

»Han kør­te ik­ke Lom­bar­di­et Rundt, og jeg ved ik­ke, om det var pla­nen, at han skul­le hol­de sig va­ek, men jeg kun­ne ik­ke li­de det. Det er no­get lort. Det bur­de ik­ke ske med de pen­ge, han tje­ner. »

»(Alejan­dro red.) Val­ver­de var syg for tre da­ge si­den, men kør­te al­li­ge­vel Lom­bar­di­et Rundt og kom i top10. Det er klas­se,« si­ger Oleg Tin­kov.

ONSDAG 5. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.