Sha­ra­pova får straf ned­sat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FREMRYKKET COMEBACK Hun er fort­sat dømt for brug af do­ping. Men det lod ik­ke til at be­kym­re Ma­ria Sha­ra­pova vold­somt, da hun i går modt­og be­sked om, at hen­des to­åri­ge ka­ran­ta­e­ne var ble­vet ned­sat med ni må­ne­der. »Jeg er gå­et fra en af de hår­de­ste da­ge i min kar­ri­e­re, da jeg blev sus­pen­de­ret i marts, til nu, en af mi­ne gla­de­ste da­ge, hvor jeg har få­et at vi­de, at jeg kan ven­de til­ba­ge til ten­nis i april,« skri­ver Ma­ria Sha­ra­pova på sin Fa­ce­book-pro­fil.

Den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS) valg­te at ska­e­re ni må­ne­der af den ka­ran­ta­e­ne på to år, som det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund (ITF) i ju­ni til­del­te den 29-åri­ge ten­nis­spil­ler, en af spor­tens stør­ste stjer­ner.

Ef­ter­som Sha­ra­povas ka­ran­ta­e­ne gjaldt fra 26. ja­nu­ar i år, kan hun 26. april na­e­ste år ven­de til­ba­ge til ten­nis­ba­nen. Rus­se­ren in­drøm­me­de i be­gyn­del­sen af marts, at hun var te­stet po­si­tiv for mel­do­ni­um. Me­re ilt til mus­k­ler­ne Den po­si­ti­ve do­ping­test blev af­le­ve­ret i ja­nu­ar i for­bin­del­se med Grand Slam-tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open. Den fem­fol­di­ge Grand Slam-vin­der sag­de, at hun fik stof­fet i sig via me­di­cin, hun har ta­get i åre­vis.

Mel­do­ni­um har va­e­ret på do­ping­li­sten si­den års­skif­tet, og skif­tet blev vars­let i sep­tem­ber 2015 af det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur (WADA). Mel­do­ni­um er hjer­te­me­di­cin, som og­så kan sen­de stør­re ma­eng­der ilt ud til mus­k­ler­ne, og det var år­sa­gen til, at stof­fet blev gjort ulov­ligt.

Som en kon­se­kvens af do­pings­a­gen mi­ste­de Ma­ria Sha­ra­pova sto­re sponso­rer som tøjpro­du­cen­ten Ni­ke og ur­fir­ma­et Tag Heu­er. Ni­ke valg­te dog se­ne­re at gen­op­ta­ge sam­ar­bej­det med rus­se­ren, der i man­ge år har va­e­ret en af de stør­ste stjer­ner i ten­nis­spor­ten bå­de sport­s­ligt og kom­merci­elt.

Rus­se­ren selv me­ner, at ITF ba­e­rer no­get af skyl­den for sa­gen.

Hun me­ner, at ten­nis­for­bun­det skul­le ha­ve va­e­ret bed­re til at in­for­me­re ten­nis­spil­le­re om, at mel­do­ni­um var kom­met på do­ping­li­sten.

»Jeg har la­ert af det­te, og det hå­ber jeg, at ITF og­så har,« si­ger Ma­ria Sha­ra­pova. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.