Magnus­sen og op­tio­nen

Spørg Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN FOR­TAL­TE mig for ny­lig, at den op­tion, Re­nault hav­de på hans 2017-sa­e­son, re­elt ik­ke be­tød så me­get. Det sam­me ga­el­der na­tur­lig­vis og­så ud­lø­bet 1. ok­to­ber og for­la­en­gel­sen, men for­la­en­gel­sen, der blev af­slø­ret i BT i går, in­de­ba­e­rer ik­ke de­sto min­dre en ra­ek­ke in­ter­es­san­te per­spek­ti­ver.

For det før­ste un­der­stre­ger for­la­en­gel­sen, at Re­nault fort­sat er Magnus­sens første­valg. Det er her, han ser de bed­ste frem­tids­ud­sig­ter, det er her, han kan byg­ge vi­de­re på det fru­stre­ren­de ud­vik­ling­s­år 2016, og det er her, han al­le­re­de har etab­le­ret sig som første­kø­rer. Det er en fuld­sta­en­dig rig­tig vur­de­ring, for in­gen an­dre hold med le­di­ge 2017-sa­e­der har så loven­de frem­tids­ud­sig­ter som Re­nault.

Men for­la­en­gel­sen an­ty­der og­så, at der ik­ke var an­dre hold, der utå­l­mo­digt ven­te­de på, at op­tio­nen ud­løb, så de 1. ok­to­ber klok­ken 00.01 kun­ne ’hap­se’ Ke­vin Magnus­sen til 2017.

Det er ik­ke no­gen over­ra­skel­se for mig, for de hold, der sta­dig har le­di­ge plad­ser, le­der ef­ter be­ta­lings­dyg­ti­ge kø­re­re. I dét spil sti­ger pri­ser­ne kun i dis­se uger, hvor ef­ter­spørgs­len ef­ter F1-sa­e­der er langt stør­re end ud­bud­det – der­for af­ven­ter Sau­ber, Ma­nor og co. na­tur­lig­vis si­tu­a­tio­nen.

Men Magnus­sens man­gel på umid­del­ba­re al­ter­na­ti­ver er for­hå­bent­lig en øjenåb­ner for de dan­ske­re, der naivt har tro­et på, at Ke­vin Magnus­sen har om­trent frit valg på al­le hyl­der, hvis Re­nault ik­ke for­la­en­ger med ham. FOR­LA­EN­GEL­SEN MÅ OG­SÅ va­e­re en de­fi­ni­tiv af­slut­ning på te­o­ri­er­ne om, at Magnus­sen al­le­re­de har en Re­nault-aftale for 2017 på plads – og at man blot ven­ter på det rig­ti­ge tids­punkt at of­fent­lig­gø­re den på. BTs la­e­se­re får en sja­el­den lej­lig­hed til at kom­me helt ta­et på Ke­vin Magnus­sen, in­den han søn­dag del­ta­ger i det ja­pan­ske grand­prix på Suzuka-ba­nen.

Den dan­ske ra­cer­kø­rer har in­vil­get i at sva­re på BT-la­e­ser­nes spørgs­mål, når han op til lø­bet mø­des med BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard.

Send os en mail se­ne­st i dag og se i BT lørdag, om han har be­sva­ret net­op dit spørgs­mål.

Fra Re­naults si­de vi­ser den for­la­en­ge­de op­tion, at man sta­dig er in­ter­es­se­ret i Ke­vin Magnus­sen. Men in­ter­es­sen er be­her­sket – hvis man vir­ke­lig vil­le ham, hav­de man jo ind­løst op­tio­nen, in­den den ud­løb. Nu har man med for­la­en­gel­sen sik­ret sig yder­li­ge­re 14 da­ge til at fin­de et bed­re al­ter­na­tiv end dan­ske­ren, og jeg hå­ber, at Ke­vin Magnus­sen ta­ger sig godt be­talt for den yd­my­gel­se.

Jeg hå­ber, Re­nault kom­pen­se­rer ham for de yder­li­ge­re 14 da­ge, han nu er blo­ke­ret på kø­rer-mar­ke­det. DET MEST OVER­RA­SKEN­DE ved for­la­en­gel­sen er, at den er ble­vet of­fent­lig­gjort. Der­med er beg­ge par­ters for­hand­lings­si­tu­a­tion til an­dre si­der ble­vet sva­ek­ket. De hold, der kun­ne va­e­re in­ter­es­se­re­de i Magnus­sen for 2017, ved nu hvor be­her­sket in­ter­es­sen for dan­ske­ren er. Og de kø­re­re, Re­nault

Spørgs­mål sen­des til: sporten@sporten.dk

bej­ler til som al­ter­na­ti­ver til Magnus­sen, kan for­nem­me, at det fran­ske hold er ved at va­e­re des­pe­rat. Når man blo­ke­rer en kø­rer, man ik­ke er sik­ker på, man vil ha­ve, er des­pe­rat en pas­sen­de be­skri­vel­se. HVIS MAN BLOT hav­de for­la­en­get op­tio­nen i al diskre­tion, hav­de Re­nault og Magnus­sen skaf­fet sig 14 da­ges ro til at for­hand­le vi­de­re – bå­de ind­byr­des og til an­dre si­der.

Ved at of­fent­lig­gø­re den, har man ba­re øget pres­set på sig selv. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.