En om­tum­let tra­e­n­er­kar­ri­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2000-02: As­si­stent for Mor­ten Ol­sen på det dan­ske lands­hold Ef­ter to år som as­si­stent stop­per Laud­rup ef­ter VM i Ja­pan/Syd­korea for at stå på eg­ne ben og prø­ve sig af som ch­eftra­e­ner. 2002-06: Ch­eftra­e­ner i Brønd­by Det går op og ned for Laud­rup på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Med et af hi­sto­ri­ens bed­ste Brønd­by-mand­ska­ber vin­der han bå­de mester­ska­bet og po­ka­len i 2005 med Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der på hol­det. De øv­ri­ge tre sa­e­so­ner må han sig over­gå­et af FC Kø­ben­havn. Brønd­by og Laud­rup for­hand­ler om en ny kon­trakt, men når ik­ke til enig­hed. Han stop­per der­for i for­å­ret 2006. 2007-08: Ch­eftra­e­ner i Ge­ta­fe Ef­ter et år uden job, men med tal­ri­ge ryg­ter, skri­ver Laud­rup un­der med Ge­ta­fe. Han fø­rer den lil­le, span­ske for­stads­klub til en even­tyr­lig kvart­fi­na­le­plads i UEFA Cup’en, hvor hol­det er hjer­teska­e­ren­de ta­et på at slå ma­eg­ti­ge Bay­ern Mün­chen ud. Ge­ta­fe når og­så den span­ske po­kal­fi­na­le, men ta­ber. Ef­ter én sa­e­son si­ger Laud­rup op. Der fin­des to for­kla­rin­ger: Han var på kan­di­dat­lis­ten i FC Bar­ce­lo­na, og han fik ik­ke lov til at hen­te de spil­le­re, han vil­le. 2008-09: Ch­eftra­e­ner i Spartak Moskva Mi­cha­el Laud­rup får blot ot­te må­ne­der i den rus­si­ske ho­ved­stad. I april 2009 fy­res han på grund af util­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter. 2010-11: Ch­eftra­e­ner i Re­al Mall­orca Laud­rup hol­der den øko­no­misk kri­se­ram­te klub fra nedryk­ning i sin før­ste sa­e­son, men tid­ligt in­de i sa­e­son num­mer to går det galt. Laud­rup si­ger op, ef­ter klub­ben har fy­ret hans as­si­stent, Erik Lar­sen. Han forta­el­ler se­ne­re om et for­pe­stet ar­bejds­kli­ma mel­lem ham selv og Mall­orcas sport­s­di­rek­tør, Loren­zo Ser­ra Fer­rer. 2012-14: Ch­eftra­e­ner i Swan­sea Laud­rup har enorm suc­ces i sin før­ste sa­e­son i den lil­le, wa­li­si­ske Pre­mi­er Le­ague-klub. Han fø­rer sit mand­skab til en over­ra­sken­de ni­en­de­plads, og sam­ti­dig hjem­fø­rer han klub­bens før­ste tro­fae og stør­ste suc­ces til da­to, da Swan­sea vin­der den en­gel­ske Li­ga Cup – blandt an­det ved hja­elp af sej­re over Li­ver­pool og Chel­sea. Men sa­e­so­nen ef­ter stop­per suc­ce­sen brat. Re­sul­ta­ter­ne bli­ver dår­li­ge­re, og i fe­bru­ar fy­res Laud­rup. For­kla­rin­gen fra be­sty­rel­sen er, at ’klub­bens prin­cip­per er ved at smul­dre’ un­der Laud­rup,

men fy­rin­gen ef­ter­la­der sta­dig mystik. 2014-15: Ch­eftra­e­ner i Lek­hwiya Laud­rup un­der­skri­ver en etårig kon­trakt med klub­ben, som han med det sam­me gør til bå­de me­ster og po­kal­vin­der i Qa­tar. Alt ty­der der­for på et la­en­ge­re op­hold, men i ju­ni for­la­der Laud­rup plud­se­lig klub­ben, da han trods for­hand­lin­ger ik­ke kan bli­ve enig med klub­ben om en ny kon­trakt. 2016-: Ch­eftra­e­ner i Al-Rayy­an Man­dag 3. ok­to­ber pra­e­sen­te­res Mi­cha­el Laud­rup som ny tra­e­ner for mester­klub­ben. Han har un­der­skre­vet en to­årig aftale og sik­rer sig iføl­ge BTs op­lys­nin­ger et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i årsløn, hvil­ket gør det til den mest lu­kra­ti­ve tra­e­n­er­kon­trakt i Laudrups om­tum­le­de tra­e­n­er­kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.