BOLIGSKATTE STOP­PET

BT - - NYHEDER - Kil­de: Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et

Si­den 2002 har ejen­doms v aer diskat­ten va­e­ret fast­fros­set, mens grund­skyl­den har få­et lov til at sti­ge med maks. syv pct. år­ligt.

Skat­te­stop­pet for ejen­doms­va­er­di­er har gi­vet de stør­ste gevinster, der hvor pri­ser­ne er ste­get mest si­den 2002 – det vil si­ge i ho­ved­stads­om­rå­de tog an­dre stør­re by­er. Omvendt er grund­skyl­den de sam­me ste­der ste­get vold­somt de se­ne­re år. Si­den skat­te­stop­pet blev ind­ført, er dan­sker­nes sam­le­de bo­ligskat ste­get med 18 mia. kr. Grund­skyl­den teg­ner sig for 88 pct. af den sam­le­de bo­ligskat i dag.

Bå­de De Øko­no­mi­ske Råd

og Na­tio­nal­ban­ken har ad fle­re om­gan­ge kri­ti­se­ret skat­te­stop­pet for at øge ri­si­ko­en for en overop­hed­ning af bo­lig­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.