Dan­ne­brog står for det go­de i Dan­mark

BT - - DEBAT - DAVID TRADS Jour­na­list og for­fat­ter

Hvad er pro­ble­met ved, at Chri­sti­an Juhl fra En­heds­li­sten har kri­ti­se­ret, at Dan­ne­brog ha­eng­te i fol­ke­tings­sa­len un­der Fol­ke­tin­gets åb­nings­ta­le i går? For det før­ste synes jeg, at det er pragt­fuldt, at Dan­ne­brog ha­en­ger in­de i Fol­ke­tin­get. For det an­det synes jeg, det er ko­misk, at En­heds­li­stens gam­le kom­mu­nist Chri­sti­an Juhl, der hyl­de­de det sov­jet­ti­ske flag med ham­mer og sejl, ind­til Sov­je­tu­ni­o­nen faldt fra hin­an­den, me­ner, at det dan­ske flag er va­er­di­la­det – og at det skul­le va­e­re et pro­blem. Selv­føl­ge­lig er det et va­er­di­la­det flag. Det er et flag, der sig­na­le­rer fri­hed for Dan­mark. Det er kun po­si­tivt, og det kan man ik­ke ha­ve no­get i mod. Bur­de der al­tid ha­en­ge et dan­ne­brog i Fol­ke­tings­sa­len? Ja, selv­føl­ge­lig vil­le det va­e­re helt na­tur­ligt, at der hang et dan­ne­brog. Om det li­ge skal va­e­re på den plads bag ta­ler­sto­len, det kan dis­ku­te­res. Det er vo­res al­le sam­mens flag, og jeg bli­ver glad af

Når vi har til­bud­ska­ta­lo­ger fra Bil­ka, er der og­så et Dan­ne­brog. Så det er og­så Bil­kas flag

at se på det. Det brin­ger in­gen ne­ga­ti­ve tan­ker frem hos mig, når jeg ser Dan­ne­brog. Kun po­si­ti­ve. Kan man ik­ke ri­si­ke­re at eks­klu­de­re nog­le, der bor i Dan­mark, hvis Dan­ne­brog

blev ha­en­gen­de i sa­len?

Det er me­get mu­ligt, at det er pro­ble­ma­tisk. Det at va­e­re dansk er na­tur­lig­vis og­så, at man hol­der af Dan­mark. Det er vo­res sta­er­ke­ste sym­bol – vo­res na­tio­nal­flag Dan­ne­brog. Det er det sam­me flag, der ga­el­der, uaf­ha­en­gigt af hvil­ken re­li­gion man har, og uan­set om man er høj­re- el­ler ven­stre­o­ri­en­te­ret. Det er et sym­bol på Dan­mark, og alt hvad der er godt ved Dan­mark. Kan man ik­ke li­de at se det, så har man et pro­blem. At Chri­sti­an Juhl kan bli­ve pro­vo­ke­ret af at se Dan­ne­brog in­de i fol­ke­tings­sa­len, si­ger me­re om ham, end det gør om no­gen an­dre. Dan­ne­brog er dit flag og mit flag. Når vi har til­bud­ska­ta­lo­ger fra Bil­ka, er der og­så et dan­ne­brog. Så det er og­så Bil­kas flag. Det er al­les flag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.