Kha­der i ak­tion

Un­der Fol­ke­tin­gets åb­nings­de­bat i dag vil den kon­ser­va­ti­ve uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der va­e­re iført en T-shirt med en tekst om blod­ba­det i Alep­po

BT - - NYHEDER - Ole Dam­kja­er | od@ber­ling­s­ke.dk

»Det lig­ger ik­ke til mig at va­e­re ak­ti­vi­stisk på den her må­de. Men det, vi er vid­ne til i Alep­po, er alt­så helt unikt,« si­ger den kon­ser­va­ti­ve uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der om sin be­slut­ning om at ifø­re sig en T-shirt i so­li­da­ri­tet med Alep­po, når Fol­ke­tin­get i dag af­hol­der åb­nings­de­bat. »For­døm­mel­se og in­dig­na­tion red­der ik­ke men­ne­ske­liv, og jeg fø­ler stor fru­stra­tion over, at det in­ter­na­tio­na­le sam­fund ba­re sid­der på ha­en­der­ne, mens de ci­vi­le i Alep­po mas­sa­kre­res,« si­ger Na­ser Kha­der, der ik­ke la­eg­ger skjul på, at han nok er ek­stra på­vir­ket af det nu over fem år lan­ge blod­bad i Sy­ri­en, for­di det er dér, han er født og op­vok­set.

Mag­tens sprog Iføl­ge den kon­ser­va­ti­ve ord­fø­rer bør USA og de lan­de, der vil va­e­re med, øje­blik­ke­lig ind­fø­re et fly­ve­for­bud over be­stem­te om­rå­der i Sy­ri­en.

»Og jeg me­ner, at Dan­mark skal mel­de ud, at vi er klar til at bi­dra­ge med kamp­fly. Jeg ta­ler ik­ke om at in­ter­ve­ne­re på land­jor­den, men om at sa­et­te en stop­per for det sy­ri­ske re­gi­mes og Ruslands luft­bom­bar­de­men­ter. Det er jo dem, der dra­e­ber al­ler­f­lest ci­vi­le,« si­ger han.

Et så­dant fly­ve­for­bud vil Rusland og sty­ret i Sy­ri­en for­ment­lig mod­sa­et­te sig?

»Ja, men pra­esi­dent Pu­tin og pra­esi­dent As­sad for­står kun mag­tens sprog. Jeg ha­der krig, men in­di­mel­lem

’’ Jeg fø­ler stor fru­stra­tion over, at det in­ter­na­tio­na­le sam­fund ba­re sid­der på ha­en­der­ne, mens de ci­vi­le i Alep­po mas­sa­kre­res Na­ser Kha­der, uden­rigs­ord­fø­rer (K)

er man nødt til at sa­et­te hårdt mod hårdt,« si­ger Na­ser Kha­der.

Han un­der­stre­ger, at den ve­st­li­ge ver­den ik­ke kun har et moralsk an­svar over for de ci­vi­le i Alep­po.

»Det er jo og­så i vo­res kla­re ege­nin­ter­es­se at be­skyt­te de ci­vi­le, hvis vi ik­ke vil se nye sy­ri­ske flygt­nin­ge­strøm­me med kurs mod Eu­ro­pa,« fast­slår Na­ser Kha­der.

Han har ta­get ini­ti­a­tiv til en ha­ste­fo­re­spørgsel i Fol­ke­tin­get om Sy­ri­en i na­e­ste uge. Må­let er at sam­le et fler­tal bag en ved­ta­gel­se om de kon­kre­te skridt, som re­ge­rin­gen bør ta­ge for at stand­se blod­ba­det i Alep­po og Sy­ri­en ge­ne­relt.

FO­TO: THO­MAS LEKFELDT

De Kon­ser­va­ti­ves Na­ser Kha­der mø­der op til Fol­ke­tin­gets åb­nings­de­bat i dag iført en T-shirt med tek­sten: Sy­ri­en Alep­po Bløder #sa­ve­sy­ria.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.