Kri­sti­an Jen­sen: Rusland be­går krigs­for­bry­del­ser

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Den dan­ske re­ge­ring ta­ger nu bla­det fra mun­den og be­skyl­der di­rek­te Rusland for at be­gå krigs­for­bry­del­ser i den søn­der­bom­be­de sy­ri­ske mil­li­onby Alep­po. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

»Det er sva­ert at be­teg­ne det som an­det end krigs­for­bry­del­ser, når man bom­ber ho­spi­ta­ler, bom­ber ci­vi­le, og når man bru­ger klyn­ge­bom­ber i det om­fang, som vi har set i Alep­po,« fast­slår uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) over for Ber­ling­s­ke og fort­sa­et­ter:

»Det er sva­ert at be­teg­ne det som an­det end over­tra­e­del­ser mod men­ne­ske­he­den, når vi ser, at selv nød­hja­elp­s­kon­vo­jer, der kø­rer med Rø­de Halv­må­ne-flag, bli­ver an­gre­bet, skudt i brand og chauf­fø­rer­ne myr­det. Så bli­ver man vred på veg­ne af det in­ter­na­tio­na­le sam­fund over, at vi har et med­lem af FNs Sik­ker­heds­råd så­gar et per­ma­nent med­lem, der i den grad bla­e­ser på de in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler.«

Dan­mark er der­med enig med USA, Stor­bri­tan­ni­en og FNs ge­ne­ral­se­kre­ta­er Ban Ki-moon, der og­så ankla­ger de rus­si­ske bom­bar­de­men­ter i Alep­po for at va­e­re krigs­for­bry­del­ser.

Ruslands am­bas­sa­dør, Mik­hail Va­nin, me­ner ik­ke, at Kri­sti­an Jen­sen har ret til at gø­re sig til dom­mer over Ruslands krigs­fø­rel­se i Sy­ri­en.

»Lad mig først un­der­stre­ge, at det, der fo­re­går i Sy­ri­en, er en for­fa­er­de­lig tra­ge­die. Men uden­rigs­mi­ni­ster Jen­sen er ik­ke au­to­ri­se­ret af en ene­ste in­ter­na­tio­nal in­sti­tu­tion el­ler no­get tri­bu­nal til at si­ge, at Rusland be­går krigs­for­bry­del­ser i Sy­ri­en. Det er ik­ke hans ret at kom­me med den slags be­skyld­nin­ger,« si­ger am­bas­sa­dø­ren til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.